สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 78 เงิน 18 1. เด็กหญิงพัชรากรณ์  จันทนกูล
 
1. นางสาวนันทกา  โสมา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงแพรพลอย  อ้นปรารมย์
 
1. นางสาวศรัญญา  ไกยสิทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงพัชรวดี  พูชาดา
 
1. นางสาวศรัญญา  ไกยสิทธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สังข์สำโรง
 
1. นางสาวนันทกา  โสมา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 46 1. เด็กหญิงกัลย์ณีชา  สลับศรี
 
1. นางสาวศรัญญา  ไกยสิทธิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  ธีระธำรงรักษ์
2. เด็กหญิงอุมาพร  เคลื่อนเมืองปัก
 
1. นางสาวศรัญญา  ไกยสิทธิ์
2. นายทรงศักดิ์  ทองเชื้อ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายพาณาโญตี้  แฟรงกูลลิส
 
1. นางสาวเมญาวี  จำหินกอง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงแพรพลอย  อ้นปรารมย์
 
1. นางยุพา  โอบอ้อม
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 71.6 เงิน 12 1. เด็กหญิงพิมพ์รภัส  สาลีพิมพ์
2. เด็กชายพุฒิสรรค์  สวัสดิสรรพ์
3. เด็กหญิงวริศรา  พิลา
 
1. นางยุพา  โอบอ้อม
2. นางสาววณิภา  จงเรียน
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายรชต  ธนัญชัย
 
1. นางยุพา  โอบอ้อม
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  แฮร์ริส
2. เด็กชายนิธิศ  สุนทราภา
3. เด็กหญิงอุมาพร  เคลื่อนเมืองปัก
 
1. นางสาวอัมพวัน  สุขดาษ
2. นางนราวดี  ปานใย
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาลิตา  นาถธนกุล
2. เด็กหญิงวรัชญา  ขอเจริญ
3. เด็กหญิงเนตรชนก  สำราญพิศ
 
1. นางสาวอัมพวัน  สุขดาษ
2. นางนราวดี  ปานใย
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 36 1. เด็กชายจีรวัฒน์  พลวงศ์ษา
2. เด็กหญิงวรรัตน์  สอนม่วง
 
1. นางสาวจีรวรรณ  กิมกวางทอง
2. นางสาวณัฐรดา  ลาภนาคทอง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 18 1. เด็กชายดนุเดช  จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงนภสร  สีแดง
 
1. นางสาวจีรวรรณ  กิมกวางทอง
2. นางสาวณัฐรดา  ลาภนาคทอง
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชยุดา  โพรงขุนทด
2. เด็กหญิงชุติมา  อารีวงศ์
 
1. นายรัตนพล  หรุ่นประโคน
2. นายนิวัตน์  ศรีบุญเพ็ง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายยศกร  กมุทติรา
 
1. นายสราวุธ  มานะวงศ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กชายปรมินทร์  เขียนชื่น
 
1. นายพงษ์พิษณุ  เทวา
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงวรรัตน์  สอนม่วง
 
1. นายสราวุธ  มานะวงศ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงอรัญญา  มูลเพชร
 
1. นายพงษ์พิษณุ  เทวา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรชิตา  มณีนาถ
2. เด็กหญิงหทัยชนก  ทะระมา
 
1. นายสราวุธ  มานะวงศ์
2. นายพงษ์พิษณุ  เทวา
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนิจวิภา  โสสุด
2. เด็กหญิงลักษิกา  กันมิน
 
1. นายพงษ์พิษณุ  เทวา
2. นายสราวุธ  มานะวงศ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายธนพงษ์  ต่อมตุ้ย
2. เด็กชายวาซิล  บัวลอย
3. เด็กหญิงโมนา  โพธิ์สุวรรณพร
 
1. นายสราวุธ  มานะวงศ์
2. นายพงษ์พิษณุ  เทวา
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 36 1. เด็กชายจักราวุธ  พูลศิริ
2. เด็กหญิงนลินนิภา  ต้นแดง
3. เด็กชายภวรัญชน์  จันดี
 
1. นายพงษ์พิษณุ  เทวา
2. นายสราวุธ  มานะวงศ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตรีภูมิปวีณ์  นิลโมจน์
 
1. นายสมศักดิ์  พิมพ์จันทร์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปวีณ์กร  สุขสบาย
 
1. นายสมศักดิ์  พิมพ์จันทร์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายตรีภูมิปรีณ์  นิลโมจน์
 
1. นายสมศักดิ์  พิมพ์จันทร์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสายสุดา  พืชผักหวาน
 
1. นายธนันท์รัฐ  ธันยธนพัฒน์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 17 1. เด็กหญิงชุติมา  อารีวงศ์
 
1. นายธนันท์รัฐ  ธันยธนพัฒน์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนาภา  เที่ยงคาม
 
1. นายธนันท์รัฐ  ธันยธนพัฒน์
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงโจอันนา  พาร์ค
 
1. นางสาวออมบุญญา  สุวรรณเสาร์
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงมิเชลเล่  รอสเต็ค
 
1. นางสาวสุดารัตน์  แก้วเนตร
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงลีอาน่า  เริ่มกิจการ
 
1. นางสาววิไลรัตน์  อุตสารัมย์
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน 10 1. เด็กชายศรัณย์  ลอยสนั่น
 
1. นางสาววิไลรัตน์  อุตสารัมย์
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงลิสา  มาเรีย โคเฮน
 
1. นางสาวสุดารัตน์  แก้วเนตร
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 37 1. เด็กชายจูลิโอ  โวลปิ
2. เด็กชายชนัญญู  ปัญญา
3. เด็กชายชิติพัทธ์  บุญยะมาลิก
4. เด็กชายฐิติวัฒน์  โนอิน
5. เด็กชายปรวรรตน์  เทพภูธร
6. เด็กชายแจ็ค  โลเวล
 
1. นายวิษณุ  เปลื้องกลาง
2. นายรัตนพล  หรุ่นประโคน
3. นายณัฐพงษ์  เสาะสืบงาม
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม    
37 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 69 ทองแดง 38 1. เด็กชายพงศ์สฤษฏ์  อมรจันทร์
2. เด็กชายฟาฮัด  บัวลอย
 
1. นายสุริยันต์  บุญแท้
2. นายพัฒนพงศ์  ศิริมาก
 
38 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงภัทราภา  เฉยศิริ
2. เด็กหญิงสุชานรี  จุลมณีรัตนกุล
 
1. นายสุริยันต์  บุญแท้
2. นายพัฒนพงศ์  ศิริมาก
 
39 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 49 1. เด็กหญิงธนภรณ์  แป้นพันธ์
2. เด็กชายพอพล  บู้ธรอยด์
 
1. นายพัฒนพงศ์  ศิริมาก
2. นายสุริยันต์  บุญแท้
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 15 1. เด็กชายปรมินทร์  เขียนชื่น
2. เด็กหญิงพิมพ์รภัส  สาลีพิมพ์
3. เด็กชายพุฒิสรรค์  สวัสดิสรรพ์
 
1. นางดวงใจ  พรอคเนาว์
2. นางสาววรรณี  สุขอยู่
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภัสสร  สุทธิดา
2. เด็กหญิงพิณธิดา  เปียสนิท
3. เด็กหญิงวรัทยา  อันเดอร์วู๊ด
 
1. นางดวงใจ  พรอคเนาว์
2. นางสาววรรณี  สุขอยู่
 
42 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงภิรญา  ธนิกกุล
 
1. นางลัดดาวัลย์  สุระปัญญา
 
43 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70 เงิน 41 1. เด็กหญิงกนกพร  มะนิล
2. เด็กหญิงฟรันเซลก้า  โวลปิ
3. เด็กหญิงอตินุช  มุ่งหาดี
 
1. นางสาวมยุรา  จันทร์แอด
 
44 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  คงเพชรดี
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ดีเด่น
3. เด็กหญิงอลิชา  แอน ฮิลส์
 
1. นางสาวอนิจตา  ทองลิ่มสุด
 
45 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 71 เงิน 44 1. เด็กหญิงกันธิชา  ตันติทรงธรรม
 
1. นางสาวสหพร  เดชโนนสังข์