สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอักษรพัทยา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 81 ทอง 13 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  พลอาจ
 
1. นายณัฐวุฒิ  นามศรีคุณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กชายอรรถพล  มูลสูงเนิน
 
1. นางสาวสิริรัตน์  สมานมิตร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายวิศรุต  สืบโสดา
 
1. นายพรทวี  ปิ่นหอม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงพิชญา  ชนะสิทธิ์
 
1. นายจักรพงษ์  ทองเหม
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสถียรวิทย์
2. เด็กหญิงคุณากร  ชาดา
3. เด็กหญิงวิภาวดี  กองแก้ว
4. เด็กหญิงศุภานัน  วงษ์วิชาวัฒนา
5. เด็กหญิงอลิศรา  คำชา
6. เด็กชายแจ็ค คริสต๊อฟ  อาลทุ้ย
 
1. นางคอลนี  ภักดิ์โพธิ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 27 1. เด็กหญิงจันจิรา  โรเจร์
2. เด็กหญิงธิติวรดา  สมคิด
3. เด็กหญิงวรัชยา  สุดสงวน
 
1. นางสาวจามรี  แสดกระโทก
 
7 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิชญาพร  อุดม
 
1. นางหัสยาวดี  ชำนาญ