สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอักษรพัทยา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงบุณยานุช  บิณฑมาน
2. เด็กหญิงปรีชญา  ขูฉกรรจ์
 
1. นางสาวสิริรัตน์  สมานมิตร
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ต่ายเนาว์คง
2. เด็กหญิงธนัชพร  ตันติสิริสมบูรณ์
3. เด็กหญิงมานา  ยงพฤกษา
 
1. นางสาววิจิตรา  ดวงอาษา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองแถว
2. เด็กชายอิทธิกร  ขวนขวาย
 
1. นายภุชงค์  พุแค
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 23 1. เด็กหญิงสิริดา  นันทประดิษฐ์
2. เด็กหญิงเบญจมินทร์  กระจ่างฉาย
 
1. นายปริญ  จันมะณี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 25 1. เด็กหญิงญาโนบล  ทิพย์อักษร
 
1. นายพรทวี  ปิ่นหอม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงรินรดา  ภาทุมมา
 
1. นายเปรมยุดา  สอนธรรม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 70 เงิน 21 1. เด็กหญิงภัทรสุดา   แม็คคาร์ธี
2. เด็กหญิงมธุรส  เสถียรวิทย์
 
1. นายพรทวี  ปิ่นหอม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 12 1. เด็กชายการันยภาส  คงวัฒนะ
2. เด็กชายกิตติคุณ  สวัสดิภาพ
3. เด็กชายชญานนท์  นนทะคำจันทร์
 
1. นายพรทวี  ปิ่นหอม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  แก้วนวล
 
1. นายจักรพงษ์  ทองเหม
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงแม็กซ์ซีน   นิโคล พาเวลซิค
 
1. นางสาววชิราพร   คิดดีจริง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน 10 1. เด็กชายโรแมง  คนับ
 
1. นายธวัชชัย  อำไพ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิดาภา  ทองปรอน
 
1. นายภุชงค์  มัชฌิโม
 
13 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กชายกัปตัน  วิชัย
2. เด็กชายืทัศพล  ยมเสถียรกุล
 
1. นายวสันต์  ทับเอี่ยม
 
14 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 40 1. เด็กชายทัยเล่อ  ลีออน ซุครุน
2. เด็กหญิงมนัสวี  อินทฤทธิ์
3. เด็กหญิงลลิตา  ทรัพย์สาร
 
1. นางสาววาสนา  ห้วยใหญ่
2. นางสาวอลิสา  คะเลรัมย์
 
15 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 70 เงิน 49 1. เด็กหญิงมาริสา  บุญทวี
 
1. นางเกษร  กล้าแข็ง