สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอักษรพัทยา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 61 1. เด็กหญิงพิมพฤกษา  แก้วนวล
 
1. นายธดาภา  บุญไกร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 31 1. เด็กชายสุภทัต  โกศิริ
 
1. นายสถาพร  ใจตรง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 63 1. เด็กหญิงนาควัฒน์  เจริญทรัพย์
 
1. นายสถาพร  ใจตรง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 69 ทองแดง 24 1. เด็กชายวรินทร  เมฆศิลป์
 
1. นายเปรมยุดา  สอนธรรม
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60 ทองแดง 60 1. เด็กหญิงกนกธร  คุณาอุดมพร
2. เด็กชายธนัฐเดช  ถมวัฒน์ศิลป์
3. เด็กชายวิธวิน  บริบูรณ์
 
1. นางสาวลักษณาวลัย  พิมพ์พันธ์
2. นางวิดา  บัวแดง