สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอักษรพัทยา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธารดา  ธรรมชูรสาร
 
1. นายณัฐวุฒิ  นามศรีคุณ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  แซ่อุ้ย
 
1. นางสาวจตุพร  เสนีพล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายคมชาญ  ชูแก้ว
 
1. นางสาวพัชรี  เนตรคำดี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายทิมมี่ ศุภกฤต  โอดอล
 
1. นางสาวจตุพร  เสนีพล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายชินวัตร  ศรนิล
 
1. นางสาวพัชรี  เนตรคำดี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายคมชาญ  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงจิดาภา  ทองปรอน
3. เด็กหญิงริต้า  บัตตาลญีโน
 
1. นางสาววิจิตรา  ดวงอาษา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 36 1. เด็กชายทิมมี่ ศุภกฤต  โอดอล
2. เด็กชายอเล็กซานเดอร์  กัลซฟ
 
1. นางสาววิจิตรา  ดวงอาษา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ต่วนคำสนธิ์
2. เด็กชายกวิรัช  หงส์เวียงจันทร์
3. เด็กหญิงกุลพัฒน์ทิชา  สุวรรณรังค์
4. เด็กหญิงชลธิชา  สีมา
5. เด็กชายณัฐพล  แกล้วทนงค์
6. เด็กหญิงนริศรา  แพรชื่น
7. เด็กหญิงนัชชา  ทาจำปี
8. เด็กหญิงนัทตารี  ปงการี
9. เด็กหญิงพรนภัส  ทองนาค
10. เด็กชายพีรดนย์  พิมพ์สวัสดิ์
11. เด็กชายภานุวัฒน์  มูลตรีภักดี
12. เด็กหญิงรัญญวรรณ  จันทนาม
13. เด็กชายศุภกิจ  สุขวัฒน์
14. เด็กชายอาณัฐ  บุญเลิศ
15. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชวลิตนิติธรรม
 
1. นางสาวจันทรา  จันทร์รุ่งเรือง
2. นางสาวพัชรี  น้อยเพ็ง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 34 1. เด็กหญิงริต้า  ปัตตาญีโน
 
1. นายธวัชชัย  อำไพ
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 37 1. เด็กชายณัฐชนน  หวังเจริญ
2. เด็กชายโรแม็ง  คนับ
 
1. นายเฉลิมพงษ์  บุญนาดี
2. นายวสันต์  ทับเอี่ยม