สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอักษรพัทยา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 61 1. เด็กหญิงพิมพฤกษา  แก้วนวล
 
1. นายธดาภา  บุญไกร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 31 1. เด็กชายสุภทัต  โกศิริ
 
1. นายสถาพร  ใจตรง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 81 ทอง 13 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  พลอาจ
 
1. นายณัฐวุฒิ  นามศรีคุณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 63 1. เด็กหญิงนาควัฒน์  เจริญทรัพย์
 
1. นายสถาพร  ใจตรง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธารดา  ธรรมชูรสาร
 
1. นายณัฐวุฒิ  นามศรีคุณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กชายอรรถพล  มูลสูงเนิน
 
1. นางสาวสิริรัตน์  สมานมิตร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงบุณยานุช  บิณฑมาน
2. เด็กหญิงปรีชญา  ขูฉกรรจ์
 
1. นางสาวสิริรัตน์  สมานมิตร
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  แซ่อุ้ย
 
1. นางสาวจตุพร  เสนีพล
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายคมชาญ  ชูแก้ว
 
1. นางสาวพัชรี  เนตรคำดี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายทิมมี่ ศุภกฤต  โอดอล
 
1. นางสาวจตุพร  เสนีพล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายชินวัตร  ศรนิล
 
1. นางสาวพัชรี  เนตรคำดี
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายคมชาญ  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงจิดาภา  ทองปรอน
3. เด็กหญิงริต้า  บัตตาลญีโน
 
1. นางสาววิจิตรา  ดวงอาษา
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 -    
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ต่ายเนาว์คง
2. เด็กหญิงธนัชพร  ตันติสิริสมบูรณ์
3. เด็กหญิงมานา  ยงพฤกษา
 
1. นางสาววิจิตรา  ดวงอาษา
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 36 1. เด็กชายทิมมี่ ศุภกฤต  โอดอล
2. เด็กชายอเล็กซานเดอร์  กัลซฟ
 
1. นางสาววิจิตรา  ดวงอาษา
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองแถว
2. เด็กชายอิทธิกร  ขวนขวาย
 
1. นายภุชงค์  พุแค
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 -    
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ต่วนคำสนธิ์
2. เด็กชายกวิรัช  หงส์เวียงจันทร์
3. เด็กหญิงกุลพัฒน์ทิชา  สุวรรณรังค์
4. เด็กหญิงชลธิชา  สีมา
5. เด็กชายณัฐพล  แกล้วทนงค์
6. เด็กหญิงนริศรา  แพรชื่น
7. เด็กหญิงนัชชา  ทาจำปี
8. เด็กหญิงนัทตารี  ปงการี
9. เด็กหญิงพรนภัส  ทองนาค
10. เด็กชายพีรดนย์  พิมพ์สวัสดิ์
11. เด็กชายภานุวัฒน์  มูลตรีภักดี
12. เด็กหญิงรัญญวรรณ  จันทนาม
13. เด็กชายศุภกิจ  สุขวัฒน์
14. เด็กชายอาณัฐ  บุญเลิศ
15. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชวลิตนิติธรรม
 
1. นางสาวจันทรา  จันทร์รุ่งเรือง
2. นางสาวพัชรี  น้อยเพ็ง
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 23 1. เด็กหญิงสิริดา  นันทประดิษฐ์
2. เด็กหญิงเบญจมินทร์  กระจ่างฉาย
 
1. นายปริญ  จันมะณี
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายวิศรุต  สืบโสดา
 
1. นายพรทวี  ปิ่นหอม
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 69 ทองแดง 24 1. เด็กชายวรินทร  เมฆศิลป์
 
1. นายเปรมยุดา  สอนธรรม
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 25 1. เด็กหญิงญาโนบล  ทิพย์อักษร
 
1. นายพรทวี  ปิ่นหอม
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงรินรดา  ภาทุมมา
 
1. นายเปรมยุดา  สอนธรรม
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 70 เงิน 21 1. เด็กหญิงภัทรสุดา   แม็คคาร์ธี
2. เด็กหญิงมธุรส  เสถียรวิทย์
 
1. นายพรทวี  ปิ่นหอม
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 12 1. เด็กชายการันยภาส  คงวัฒนะ
2. เด็กชายกิตติคุณ  สวัสดิภาพ
3. เด็กชายชญานนท์  นนทะคำจันทร์
 
1. นายพรทวี  ปิ่นหอม
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงพิชญา  ชนะสิทธิ์
 
1. นายจักรพงษ์  ทองเหม
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  แก้วนวล
 
1. นายจักรพงษ์  ทองเหม
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงแม็กซ์ซีน   นิโคล พาเวลซิค
 
1. นางสาววชิราพร   คิดดีจริง
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน 10 1. เด็กชายโรแมง  คนับ
 
1. นายธวัชชัย  อำไพ
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 34 1. เด็กหญิงริต้า  ปัตตาญีโน
 
1. นายธวัชชัย  อำไพ
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิดาภา  ทองปรอน
 
1. นายภุชงค์  มัชฌิโม
 
32 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงนริศรา  เหี่ยวเกิด
2. เด็กชายอติวัณณ์  ยิ้มหนองเต่า
 
1. นายวสันต์  ทับเอี่ยม
 
33 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 37 1. เด็กชายณัฐชนน  หวังเจริญ
2. เด็กชายโรแม็ง  คนับ
 
1. นายเฉลิมพงษ์  บุญนาดี
2. นายวสันต์  ทับเอี่ยม
 
34 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กชายกัปตัน  วิชัย
2. เด็กชายืทัศพล  ยมเสถียรกุล
 
1. นายวสันต์  ทับเอี่ยม
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสถียรวิทย์
2. เด็กหญิงคุณากร  ชาดา
3. เด็กหญิงวิภาวดี  กองแก้ว
4. เด็กหญิงศุภานัน  วงษ์วิชาวัฒนา
5. เด็กหญิงอลิศรา  คำชา
6. เด็กชายแจ็ค คริสต๊อฟ  อาลทุ้ย
 
1. นางคอลนี  ภักดิ์โพธิ์
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 27 1. เด็กหญิงจันจิรา  โรเจร์
2. เด็กหญิงธิติวรดา  สมคิด
3. เด็กหญิงวรัชยา  สุดสงวน
 
1. นางสาวจามรี  แสดกระโทก
 
37 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิชญาพร  อุดม
 
1. นางหัสยาวดี  ชำนาญ
 
38 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60 ทองแดง 60 1. เด็กหญิงกนกธร  คุณาอุดมพร
2. เด็กชายธนัฐเดช  ถมวัฒน์ศิลป์
3. เด็กชายวิธวิน  บริบูรณ์
 
1. นางสาวลักษณาวลัย  พิมพ์พันธ์
2. นางวิดา  บัวแดง
 
39 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 40 1. เด็กชายทัยเล่อ  ลีออน ซุครุน
2. เด็กหญิงมนัสวี  อินทฤทธิ์
3. เด็กหญิงลลิตา  ทรัพย์สาร
 
1. นางสาววาสนา  ห้วยใหญ่
2. นางสาวอลิสา  คะเลรัมย์
 
40 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 70 เงิน 49 1. เด็กหญิงมาริสา  บุญทวี
 
1. นางเกษร  กล้าแข็ง