สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอักษรศึกษา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงลลิดา  กอเซ็ม
 
1. นางภาณี  ตุ้มปี่สุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 25 1. เด็กชายสุริศร์  เรืองทอง
 
1. นางภาณี  ตุ้มปี่สุวรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงอัญชิสา  เหลืองอ่อน
 
1. นางธันยรัศมิ์  งดงาม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยา  ผิวจันทร์
 
1. นายจักรกริช  แสงกระจ่าง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 89 ทอง 7 1. เด็กชายก้องภพ  พัดวารี
 
1. นายซุยจือ  ลิ้มพิริยะรุ่งโรจน์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  มึลเลอร์
 
1. นายจักรกริช  แสงกระจ่าง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฌัชณีย์  หลอ
 
1. นายซุยจือ  ลิ้มพิริยะรุ่งโรจน์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 6 1. เด็กหญิงจินห์จุฑา  เมฆหมอก
2. เด็กหญิงภาวณี  จันทร
3. เด็กชายวงศกร  จังวานิช
 
1. นางเจียมจิตร  ศิริมาก
2. นางสาวสายสมร  ทองบ่อ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงวิคตอเรีย  กราฟ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ชมทวี
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงวิกตอเรีย  กราฟ
 
1. นางจุฑารัตน์  จันทร์ลอยเมฆ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กชายสมพงษ์  ลีแก้ว
 
1. นางจุฑารัตน์  จันทร์ลอยเมฆ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงฌัชณีย์  หลอ
 
1. MissHUA  XIA
 
13 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 87 ทอง 10 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เจริญสุข
 
1. นางวรรณี  หวังสะอี๊ด