สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอักษรศึกษา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงศลิษา  แอดไธสง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ทรัพย์สาร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 17 1. เด็กหญิงวรัชญา  พาลีขำ
 
1. นางภาณี  ตุ้มปี่สุวรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงนูรมีซา  ฮาแว
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ทรัพย์สาร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงชนิษฐา  เจียมพานิชนันท์
2. เด็กหญิงฌัชณีย์  หลอ
 
1. นางสาวธันยรัศมิ์  งดงาม
2. นางสาวพัชรินทร์  ทรัพย์สาร
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 73.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงตรีมธุรส  บุญยรักษ์
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ขุนศรี
3. เด็กหญิงเบญญาภา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวศุภรัตน์  เพ็งรักษ์
2. นางพัชรี  แสงหิรัญ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 18 1. เด็กหญิงบุญณิสา  ปิ่นโพธิ์
2. เด็กหญิงภัทรา  พาสันต์
3. เด็กหญิงสบรีน่า  เวเกเนอร์
 
1. นางสาววีนา  วิจิตขะจี
2. นางสาวพัชราวลัย  พุทธชาติ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กชายทศพล  ธรรมสา
2. เด็กชายทิฐินันท์  เชื้อดี
3. เด็กชายปฏิภาณ  ทมเจริญ
 
1. นางสาววีนา  วิจิตขะจี
2. นางสาวพัชราวลัย  พุทธชาติ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงปุณญิศา  พลูเปี่ยม
2. เด็กหญิงภัทราพร  ป้อมไชยา
3. เด็กหญิงยาสมิน พรชนก   กรีซาล
4. เด็กหญิงร่มฉัตร  วิธีนันทกิตติ์
5. เด็กหญิงสุภาสินีช์  ปั้นตระกูล
 
1. นางสาวอรพิน  มีหินกอง
2. นางสาวธิดารัตน์  พิทักษ์เมธากุล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 21 1. เด็กหญิงบุญณิสา  ปิ่นโพธิ์
 
1. นางนิยะดา  เพิกอาภรณ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 29 1. เด็กชายฐิราชัย  ทิมปลื้ม
2. เด็กหญิงเอมมิกา  พิโสรัมย์
 
1. นางนิยะดา  เพิกอาภรณ์
2. นางสาวธิดารัตน์  พิทักษ์เมธากุล
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงพัชราพร  สมบัติใหม่
2. เด็กหญิงอัญชิสา  เหลืองอ่อน
 
1. นายธวัชชัย  อยู่สบาย
2. นายอำนาจ  สุทธิรอด
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 79.3 เงิน 5 1. เด็กหญิงจีรณา  ชูประยูร
2. เด็กหญิงฐาเนีย  ริชาวี
3. เด็กหญิงปรียา  บุญวงค์
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์  กาญจนสมบัติ
5. เด็กหญิงลิซ่า  ไอร์วิน
6. เด็กหญิงสิริกุล  จันแสง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  น้อยแสง
2. นางสาวธนิษฐา  ทับศร๊รักษื
3. นายซุยจือ  ลิ้มพิริยะรุ่งโรจน์
4. นายจักรกริช  แสงกระจ่าง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงลลิดา  กอเซ็ม
 
1. นางสาวธนาภรณ์  พรชัยกุล
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชวลินรัตน์
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  พนาลี
3. เด็กหญิงรุ้งฟ้า  จันทร์ชื่น
 
1. นางสาวเมทินี  แรมเป้
2. นางสาวจำเนียร  วรรณสูญ
 
15 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิมพ์พิฌา  ผาติเสนะ
2. เด็กหญิงอภิชญา  วารีสิงห์
 
1. นางสาวพรพิมล  แก้วโท
2. นางสาวจำเนียร  วรรณสูญ
 
16 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 31 1. เด็กชายณัฏฐกฤษณ์  รุ่งเรือง
2. เด็กชายทีปกร  จันทร์อิ่ม
3. เด็กชายภควัต  อ่อนเคร็ง
 
1. นางสาวสายสมร  ทองบ่อ
2. นางเจียมจิตร  ศิริมาก
 
17 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 27 1. เด็กหญิงวรนิษฐา  ทองจู
2. เด็กหญิงอรวรรณ  หาญชนะ
3. เด็กหญิงแอนนี่  แมคคอลเลย์
 
1. นางสาวชมขวัญ  ใจกล้า
2. นางเจียมจิตร  ศิริมาก
 
18 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 35 1. เด็กชายธนกร  ลิ้มอังกูร
 
1. นางวรรณี  หวังสะอี๊ด