สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอักษรศึกษา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงปิยธิดา  พรหมคุ้ม
2. เด็กหญิงพรวณา  นุ้ยเทศ
3. เด็กหญิงรพีพรรณ  อารมณ์รัตน์
 
1. นางสาววราลัย  พานิชย์
2. นางสาวพัชราวลัย  พุทธชาติ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงกีรติกา  นิทาน
 
1. นางสาวอรพิน  มีหินกอง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 21 1. เด็กชายสุภาษิต  สมศรี
 
1. นางสาวอัญชลี  ทับกลัด
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  อารมณ์รัตน์
2. เด็กชายวรวิทย์  เชื้อกุณะ
 
1. นางอัจฉรา  พงษ์อิสราพันธ์
2. นางจุฑารัตน์  จันทร์ลอยเมฆ
 
5 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 45 1. เด็กหญิงปัณชญา  มณีปกรณ์
2. เด็กหญิงอชิรญา  กฤษณะภูติ
 
1. นางสาวจำเนียร  วรรณสูญ
2. นางสาวพรพิมล  แก้วโท
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  จองคำ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กาเผือก
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  มานะลี
 
1. นางสาวสุกัญญา  สาวัตถี
2. นางสาวจำเนียร  วรรณสูญ