สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอักษรศึกษา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงธัญพร  ออนดาวูด
 
1. นางอุดม  เพิ่มดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงฌัชณีย์  หลอ
 
1. นางพัชรี  แสงหิรัญ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงเปรมชนันณ์  ธนะสุข
 
1. นางพิสมัย  คงกะทรัพย์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงชนม์ชนันทร์  ธนะสุข
 
1. นางพัชรี  แสงหิรัญ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายณภัทร  เหมทานนท์
2. เด็กชายธนธรณ์  แก้วอ่อน
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  มานะลี
 
1. นางสาววีนา  วิจิตขะจี
2. นางสาวพัชราวลัย  พุทธชาติ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายพรหมพิริยะ  ปู่ตาแสง
2. เด็กชายโจนัส  ไกรเลอร์
 
1. นางสาววราลัย  พานิชย์
2. นางสาวพัชราวลัย  พุทธชาติ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 46 1. เด็กหญิงศุภัคจิรา  ก๋องคำมูล
2. เด็กชายอโรชา  ล็อกเก็ต
 
1. นางสาวอรพิน  มีหินกอง
2. นางสาวธิดารัตน์  พิทักษ์เมธากุล
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายดีแลน  แบรี่
 
1. นางจำเรียง  ฟูเจริญไพบูลย์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงชุติมณฑ์  จองคำ
 
1. นางสาวอรอุมา  ทรงกลด
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงชนิษฐา  เจียมพานิชนันท์
2. เด็กชายเจตน์ษฎา  เทวีพันธ์
 
1. นางสาวพรพิมล  แก้วโท
2. นางสาวจำเนียร  วรรณสูญ