สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอักษรศึกษา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงลลิดา  กอเซ็ม
 
1. นางภาณี  ตุ้มปี่สุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงศลิษา  แอดไธสง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ทรัพย์สาร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 17 1. เด็กหญิงวรัชญา  พาลีขำ
 
1. นางภาณี  ตุ้มปี่สุวรรณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงนูรมีซา  ฮาแว
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ทรัพย์สาร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 25 1. เด็กชายสุริศร์  เรืองทอง
 
1. นางภาณี  ตุ้มปี่สุวรรณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงอัญชิสา  เหลืองอ่อน
 
1. นางธันยรัศมิ์  งดงาม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงชนิษฐา  เจียมพานิชนันท์
2. เด็กหญิงฌัชณีย์  หลอ
 
1. นางสาวธันยรัศมิ์  งดงาม
2. นางสาวพัชรินทร์  ทรัพย์สาร
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงธัญพร  ออนดาวูด
 
1. นางอุดม  เพิ่มดี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงฌัชณีย์  หลอ
 
1. นางพัชรี  แสงหิรัญ
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 73.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงตรีมธุรส  บุญยรักษ์
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ขุนศรี
3. เด็กหญิงเบญญาภา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวศุภรัตน์  เพ็งรักษ์
2. นางพัชรี  แสงหิรัญ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงเปรมชนันณ์  ธนะสุข
 
1. นางพิสมัย  คงกะทรัพย์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงชนม์ชนันทร์  ธนะสุข
 
1. นางพัชรี  แสงหิรัญ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายณภัทร  เหมทานนท์
2. เด็กชายธนธรณ์  แก้วอ่อน
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  มานะลี
 
1. นางสาววีนา  วิจิตขะจี
2. นางสาวพัชราวลัย  พุทธชาติ
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 18 1. เด็กหญิงบุญณิสา  ปิ่นโพธิ์
2. เด็กหญิงภัทรา  พาสันต์
3. เด็กหญิงสบรีน่า  เวเกเนอร์
 
1. นางสาววีนา  วิจิตขะจี
2. นางสาวพัชราวลัย  พุทธชาติ
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กชายทศพล  ธรรมสา
2. เด็กชายทิฐินันท์  เชื้อดี
3. เด็กชายปฏิภาณ  ทมเจริญ
 
1. นางสาววีนา  วิจิตขะจี
2. นางสาวพัชราวลัย  พุทธชาติ
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงปิยธิดา  พรหมคุ้ม
2. เด็กหญิงพรวณา  นุ้ยเทศ
3. เด็กหญิงรพีพรรณ  อารมณ์รัตน์
 
1. นางสาววราลัย  พานิชย์
2. นางสาวพัชราวลัย  พุทธชาติ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายพรหมพิริยะ  ปู่ตาแสง
2. เด็กชายโจนัส  ไกรเลอร์
 
1. นางสาววราลัย  พานิชย์
2. นางสาวพัชราวลัย  พุทธชาติ
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอัทธ์  ตันศิริชัย
2. เด็กชายโจนาทาน  ดัวยอง
 
1. นางสาววราลัย  พานิชย์
2. นางสาววีนา  วิจิตขะจี
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชนกันต์  ซื่อตรง
2. เด็กชายธนภัทร  คำแพ่ง
 
1. นางสาววราลัย  พานิชย์
2. นางสาวพัชราวลัย  พุทธชาติ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงปุณญิศา  พลูเปี่ยม
2. เด็กหญิงภัทราพร  ป้อมไชยา
3. เด็กหญิงยาสมิน พรชนก   กรีซาล
4. เด็กหญิงร่มฉัตร  วิธีนันทกิตติ์
5. เด็กหญิงสุภาสินีช์  ปั้นตระกูล
 
1. นางสาวอรพิน  มีหินกอง
2. นางสาวธิดารัตน์  พิทักษ์เมธากุล
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงกีรติกา  นิทาน
 
1. นางสาวอรพิน  มีหินกอง
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 21 1. เด็กหญิงบุญณิสา  ปิ่นโพธิ์
 
1. นางนิยะดา  เพิกอาภรณ์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 46 1. เด็กหญิงศุภัคจิรา  ก๋องคำมูล
2. เด็กชายอโรชา  ล็อกเก็ต
 
1. นางสาวอรพิน  มีหินกอง
2. นางสาวธิดารัตน์  พิทักษ์เมธากุล
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 29 1. เด็กชายฐิราชัย  ทิมปลื้ม
2. เด็กหญิงเอมมิกา  พิโสรัมย์
 
1. นางนิยะดา  เพิกอาภรณ์
2. นางสาวธิดารัตน์  พิทักษ์เมธากุล
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงพัชราพร  สมบัติใหม่
2. เด็กหญิงอัญชิสา  เหลืองอ่อน
 
1. นายธวัชชัย  อยู่สบาย
2. นายอำนาจ  สุทธิรอด
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยา  ผิวจันทร์
 
1. นายจักรกริช  แสงกระจ่าง
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 89 ทอง 7 1. เด็กชายก้องภพ  พัดวารี
 
1. นายซุยจือ  ลิ้มพิริยะรุ่งโรจน์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  มึลเลอร์
 
1. นายจักรกริช  แสงกระจ่าง
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฌัชณีย์  หลอ
 
1. นายซุยจือ  ลิ้มพิริยะรุ่งโรจน์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 6 1. เด็กหญิงจินห์จุฑา  เมฆหมอก
2. เด็กหญิงภาวณี  จันทร
3. เด็กชายวงศกร  จังวานิช
 
1. นางเจียมจิตร  ศิริมาก
2. นางสาวสายสมร  ทองบ่อ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงวิคตอเรีย  กราฟ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ชมทวี
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 79.3 เงิน 5 1. เด็กหญิงจีรณา  ชูประยูร
2. เด็กหญิงฐาเนีย  ริชาวี
3. เด็กหญิงปรียา  บุญวงค์
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์  กาญจนสมบัติ
5. เด็กหญิงลิซ่า  ไอร์วิน
6. เด็กหญิงสิริกุล  จันแสง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  น้อยแสง
2. นางสาวธนิษฐา  ทับศร๊รักษื
3. นายซุยจือ  ลิ้มพิริยะรุ่งโรจน์
4. นายจักรกริช  แสงกระจ่าง
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงลลิดา  กอเซ็ม
 
1. นางสาวธนาภรณ์  พรชัยกุล
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงวิกตอเรีย  กราฟ
 
1. นางจุฑารัตน์  จันทร์ลอยเมฆ
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายดีแลน  แบรี่
 
1. นางจำเรียง  ฟูเจริญไพบูลย์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงชุติมณฑ์  จองคำ
 
1. นางสาวอรอุมา  ทรงกลด
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 21 1. เด็กชายสุภาษิต  สมศรี
 
1. นางสาวอัญชลี  ทับกลัด
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กชายสมพงษ์  ลีแก้ว
 
1. นางจุฑารัตน์  จันทร์ลอยเมฆ
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงฌัชณีย์  หลอ
 
1. MissHUA  XIA
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  อารมณ์รัตน์
2. เด็กชายวรวิทย์  เชื้อกุณะ
 
1. นางอัจฉรา  พงษ์อิสราพันธ์
2. นางจุฑารัตน์  จันทร์ลอยเมฆ
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชวลินรัตน์
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  พนาลี
3. เด็กหญิงรุ้งฟ้า  จันทร์ชื่น
 
1. นางสาวเมทินี  แรมเป้
2. นางสาวจำเนียร  วรรณสูญ
 
42 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 45 1. เด็กหญิงปัณชญา  มณีปกรณ์
2. เด็กหญิงอชิรญา  กฤษณะภูติ
 
1. นางสาวจำเนียร  วรรณสูญ
2. นางสาวพรพิมล  แก้วโท
 
43 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงชนิษฐา  เจียมพานิชนันท์
2. เด็กชายเจตน์ษฎา  เทวีพันธ์
 
1. นางสาวพรพิมล  แก้วโท
2. นางสาวจำเนียร  วรรณสูญ
 
44 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิมพ์พิฌา  ผาติเสนะ
2. เด็กหญิงอภิชญา  วารีสิงห์
 
1. นางสาวพรพิมล  แก้วโท
2. นางสาวจำเนียร  วรรณสูญ
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  จองคำ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กาเผือก
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  มานะลี
 
1. นางสาวสุกัญญา  สาวัตถี
2. นางสาวจำเนียร  วรรณสูญ
 
46 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 87 ทอง 10 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เจริญสุข
 
1. นางวรรณี  หวังสะอี๊ด
 
47 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 31 1. เด็กชายณัฏฐกฤษณ์  รุ่งเรือง
2. เด็กชายทีปกร  จันทร์อิ่ม
3. เด็กชายภควัต  อ่อนเคร็ง
 
1. นางสาวสายสมร  ทองบ่อ
2. นางเจียมจิตร  ศิริมาก
 
48 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 27 1. เด็กหญิงวรนิษฐา  ทองจู
2. เด็กหญิงอรวรรณ  หาญชนะ
3. เด็กหญิงแอนนี่  แมคคอลเลย์
 
1. นางสาวชมขวัญ  ใจกล้า
2. นางเจียมจิตร  ศิริมาก
 
49 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 35 1. เด็กชายธนกร  ลิ้มอังกูร
 
1. นางวรรณี  หวังสะอี๊ด