สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  สาตรพันธ์ุ
 
1. นางนิภาภรณ์  เวียงพระปรก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 21 1. เด็กชายก้องภพ  เนติบุญ
 
1. นางแสงเดือน  พรหมศิริ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กชายชญานนท์  มานะกิจจานนท์
2. เด็กชายปวเรศ  เรืองอร่าม
3. เด็กชายศิวะวงศ์  ผาวันดี
 
1. นางอรทัย  ธรรมประเสริฐ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชลชาติ  เต็มศิริพงษ์
 
1. นางสาวนิตยา   อุตระธานี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉัตริน  ศิรดากุล
 
1. นายวิรวรรธน์  พงษ์สีชมพู
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์   ศาสุข
 
1. นางพัชรินทร์  อยู่ยั่งยืน
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรัฐเกียรติ   ศิริทัตธำรง
 
1. นางพัชรินทร์  อยู่ยั่งยืน
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชาย ปันไท   สุยะศรี
 
1. นางรัชตวรรณ์  ศรีสุวรรณ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีร์นิธิ   สมบูรณ์ทรัพย์
 
1. นางรัชตวรรณ์  ศรีสุวรรณ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กชายชิษนุพงศ์   ตั้งศิริเสถียร
 
1. นายรุ่งสุริยา  นนทขันธ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายรังสิมันต์   สัตยารมณ์
 
1. นางสาววิชญาฎา  อำนาจธนากุล
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 27 1. เด็กหญิงจิดาภา  โสดาราม
2. เด็กหญิงธนัชชา  ผาสุข
3. เด็กหญิงวาริสา  ผึ่งผาย
 
1. นางอุทัยลักษณ์  อมรเดชาพล
2. นางสาวปราณี  สัมฤทธิ์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81.2 ทอง 12 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  สุขกิตติสิริวงศ์
2. เด็กชายพสุ  สุวรรณดิษฐากุล
3. เด็กชายศิรวิชญ์  ทั่วสุภาพ
 
1. นางอุทัยลักษณ์  อมรเดชาพล
2. นางสาวปราณี  สัมฤทธิ์