สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 79 เงิน 17 1. เด็กชายรัฐนันท์  ศิรดากุล
 
1. นางสาวบุษบง   อินทโชติ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกฤต  เงาเทพพฤฌาราม
2. เด็กชายพีรณัฐ  โกสัจจะ
3. เด็กชายศุภวิชญ์  ฐิติรุ่งเรือง
 
1. นายวิทยา  หอมจินดา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กชายพสุ  สุวรรณดิษฐากุล
2. เด็กชายภูริวัจน์  อภิศักดิ์ชัยกมล
3. เด็กชายรฐนนท์  คงเจริญ
 
1. นางกมลวรรณ  เจริญเตีย
2. นางสาวพรยมล  จันทรานนท์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กชายคริษฐ์ธร  บำรุงพิพัฒนพร
2. เด็กชายณัทกร  เหล่าชุมพล
3. เด็กชายธิติภัทร  ฤทธิกุลสิทธิชัย
 
1. นางสาวพรยมล  จันทรานนท์
2. นางกมลวรรณ  เจริญเตีย
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 71 เงิน 5 1. เด็กชายวัชรพล  วงค์ปัญจพล
2. เด็กชายสรวิชญ์  เฮงสุวนิช
 
1. นางพรทิพย์  ภูจอมจิตร
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กชายภูวนาถ  ชูขันธ์
2. เด็กชายศักดา  รอดชาติ
 
1. นางกมลวรรณ  เจริญเตีย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 25 1. เด็กชายรวิพล  เกียรติเดชาวิทย์
 
1. นางสาวยุภาวรรณ  วาจาหวาน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 34 1. เด็กชายศุภณัฐ  ปัญจมาสกุล
 
1. นายจักรกฤษณ์  แจ่มจันทร์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 22 1. เด็กชายก้องเกียรติภูมิ   กิจศักดิ์
2. เด็กชายประวีณ  สุภาพาส
 
1. นายจักรกฤษณ์  แจ่มจันทร์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 25 1. เด็กชายปัณณธร  จิรากูลสวัสดิ์
2. เด็กชายศุภฤกษ์  ชานาง
3. เด็กชายเสกข์  กางกรณ์
 
1. นางอรทัย  ธรรมประเสริฐ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 37 1. เด็กหญิงอรอนงค์  พลวัฒน์
 
1. นางสาวนิตยา   อุตระธานี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 16 1. เด็กหญิงฐานิดา  คงศร๊
 
1. นายวิรวรรธน์  พงษ์สีชมพู
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กชายฉัตริน   ศิรดากุล
 
1. นางสาวศิริภัสสร  โชติกุลสุรนันท์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายกฤตภาส   จงชาณสิทโธ
2. เด็กชายอุกฤษฏ์  สอสูงเนิน
 
1. นางสาวเฉลียว  นามทะจันทร์