สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 43 1. เด็กชายนัทธพันธ์ู  ดวงศศิโรจน์
 
1. นางสาวณัฐชรินธร  รวีนิภาเมธีกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 42 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  จันดวง
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  พงษ์ศิริ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 33 1. เด็กชายชาญชล  วีรบัญชา
2. เด็กชายธีรโชติ  เสมาเงิน
 
1. นางนงคราญ  ศิริศักดิ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 69.25 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงอรอนงค์  พลวัฒน์
 
1. นางสาวยุภาวรรณ  วาจาหวาน
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 63.8 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนลนภัส  ถิวิทย์ศิริกุล
2. เด็กหญิงมิยุคิ  อุเอซึงิ
3. เด็กหญิงรัญชิตา  อัตตนาถ
4. เด็กหญิงรินรภัสร์   เกียรหิรัญโชติ
5. เด็กหญิงสุวนันท์  วงษ์กำภู
6. เด็กหญิงอัจจิมา  เอี่ยมฉลาด
 
1. นางดวงพร  ทัตตะทองคำ
 
6 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 50 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  พงศ์เวธัสชัย
2. เด็กชายปาณชัย  เจริญบุญพัชร
 
1. นางสาวปราณี  สัมฤทธิ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 43 1. เด็กชายสัณฐิพล   ศิริพูน
2. เด็กชายเด็กชายอภิชาติ   รัตนประเสรืฐ
 
1. นายรัตนวัทน์  เอี่ยมเอก
2. นางสาวปราณี  สัมฤทธิ์