สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 57 1. เด็กชายธนทัต  สุธนาพันธ์
 
1. นางนงคราญ  ศิริศักดิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายธนกฤต   แซ่ตึ้ง
 
1. นางสาวชุติมา  พรหมมาศ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายกฤตภาส  จงชาณสิทโธ
 
1. นางสาวเพ็ญนพา  พูพวก
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายนิติธร  ฉิมจิ๋ว
 
1. นางสาวมัทรียา  อาจธินาค
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายปฏิพล  ทองนาค
 
1. นางสาววรัญญา  วนัสบดี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 37 1. เด็กชายอิทธิพัทธ์  ร่ำเรียนกิจ
2. เด็กชายเอกปวีณ์  สุขเกษม
 
1. นายฉัตรชนก  ใบสูงเนิน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายกษิดิศ  นุวงษ์
2. เด็กชายภานุกร  ลักษณ์วิเศษดี
 
1. นายวิทยา  หอมจินดา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 53.33 เข้าร่วม 61 1. เด็กชายญาณสิทธิ์   ฮุนศิริกุล
2. เด็กหญิงนิชาภา  ผ่องฉาย
 
1. นางสาวพิศมัย  ธนบดีศรีกรม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายภูดิท  ผึ่งผาย
 
1. นางอรทัย  ธรรมประเสริฐ