สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 79 เงิน 17 1. เด็กชายรัฐนันท์  ศิรดากุล
 
1. นางสาวบุษบง   อินทโชติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 57 1. เด็กชายธนทัต  สุธนาพันธ์
 
1. นางนงคราญ  ศิริศักดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 43 1. เด็กชายนัทธพันธ์ู  ดวงศศิโรจน์
 
1. นางสาวณัฐชรินธร  รวีนิภาเมธีกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  สาตรพันธ์ุ
 
1. นางนิภาภรณ์  เวียงพระปรก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 21 1. เด็กชายก้องภพ  เนติบุญ
 
1. นางแสงเดือน  พรหมศิริ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 42 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  จันดวง
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  พงษ์ศิริ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 33 1. เด็กชายชาญชล  วีรบัญชา
2. เด็กชายธีรโชติ  เสมาเงิน
 
1. นางนงคราญ  ศิริศักดิ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายธนกฤต   แซ่ตึ้ง
 
1. นางสาวชุติมา  พรหมมาศ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายกฤตภาส  จงชาณสิทโธ
 
1. นางสาวเพ็ญนพา  พูพวก
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายนิติธร  ฉิมจิ๋ว
 
1. นางสาวมัทรียา  อาจธินาค
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายปฏิพล  ทองนาค
 
1. นางสาววรัญญา  วนัสบดี
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกฤต  เงาเทพพฤฌาราม
2. เด็กชายพีรณัฐ  โกสัจจะ
3. เด็กชายศุภวิชญ์  ฐิติรุ่งเรือง
 
1. นายวิทยา  หอมจินดา
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กชายพสุ  สุวรรณดิษฐากุล
2. เด็กชายภูริวัจน์  อภิศักดิ์ชัยกมล
3. เด็กชายรฐนนท์  คงเจริญ
 
1. นางกมลวรรณ  เจริญเตีย
2. นางสาวพรยมล  จันทรานนท์
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กชายคริษฐ์ธร  บำรุงพิพัฒนพร
2. เด็กชายณัทกร  เหล่าชุมพล
3. เด็กชายธิติภัทร  ฤทธิกุลสิทธิชัย
 
1. นางสาวพรยมล  จันทรานนท์
2. นางกมลวรรณ  เจริญเตีย
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 71 เงิน 5 1. เด็กชายวัชรพล  วงค์ปัญจพล
2. เด็กชายสรวิชญ์  เฮงสุวนิช
 
1. นางพรทิพย์  ภูจอมจิตร
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 37 1. เด็กชายอิทธิพัทธ์  ร่ำเรียนกิจ
2. เด็กชายเอกปวีณ์  สุขเกษม
 
1. นายฉัตรชนก  ใบสูงเนิน
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กชายภูวนาถ  ชูขันธ์
2. เด็กชายศักดา  รอดชาติ
 
1. นางกมลวรรณ  เจริญเตีย
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายกษิดิศ  นุวงษ์
2. เด็กชายภานุกร  ลักษณ์วิเศษดี
 
1. นายวิทยา  หอมจินดา
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 25 1. เด็กชายรวิพล  เกียรติเดชาวิทย์
 
1. นางสาวยุภาวรรณ  วาจาหวาน
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 69.25 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงอรอนงค์  พลวัฒน์
 
1. นางสาวยุภาวรรณ  วาจาหวาน
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 53.33 เข้าร่วม 61 1. เด็กชายญาณสิทธิ์   ฮุนศิริกุล
2. เด็กหญิงนิชาภา  ผ่องฉาย
 
1. นางสาวพิศมัย  ธนบดีศรีกรม
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 34 1. เด็กชายศุภณัฐ  ปัญจมาสกุล
 
1. นายจักรกฤษณ์  แจ่มจันทร์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายภูดิท  ผึ่งผาย
 
1. นางอรทัย  ธรรมประเสริฐ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 -    
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 22 1. เด็กชายก้องเกียรติภูมิ   กิจศักดิ์
2. เด็กชายประวีณ  สุภาพาส
 
1. นายจักรกฤษณ์  แจ่มจันทร์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 25 1. เด็กชายปัณณธร  จิรากูลสวัสดิ์
2. เด็กชายศุภฤกษ์  ชานาง
3. เด็กชายเสกข์  กางกรณ์
 
1. นางอรทัย  ธรรมประเสริฐ
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กชายชญานนท์  มานะกิจจานนท์
2. เด็กชายปวเรศ  เรืองอร่าม
3. เด็กชายศิวะวงศ์  ผาวันดี
 
1. นางอรทัย  ธรรมประเสริฐ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐวัศ   จันทร
 
1. นางสาวนิตยา   อุตระธานี
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 37 1. เด็กหญิงอรอนงค์  พลวัฒน์
 
1. นางสาวนิตยา   อุตระธานี
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชลชาติ  เต็มศิริพงษ์
 
1. นางสาวนิตยา   อุตระธานี
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอัจจิมา  เอี่ยมฉลาด
 
1. นางสาวนิตยา   อุตระธานี
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉัตริน  ศิรดากุล
 
1. นายวิรวรรธน์  พงษ์สีชมพู
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงมิยุคิ  อุเอซึงิ
 
1. นายวิรวรรธน์  พงษ์สีชมพู
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายคมกริช  คูณวัต
 
1. นายวิรวรรธน์  พงษ์สีชมพู
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 16 1. เด็กหญิงฐานิดา  คงศร๊
 
1. นายวิรวรรธน์  พงษ์สีชมพู
 
36 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 63.8 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนลนภัส  ถิวิทย์ศิริกุล
2. เด็กหญิงมิยุคิ  อุเอซึงิ
3. เด็กหญิงรัญชิตา  อัตตนาถ
4. เด็กหญิงรินรภัสร์   เกียรหิรัญโชติ
5. เด็กหญิงสุวนันท์  วงษ์กำภู
6. เด็กหญิงอัจจิมา  เอี่ยมฉลาด
 
1. นางดวงพร  ทัตตะทองคำ
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์   ศาสุข
 
1. นางพัชรินทร์  อยู่ยั่งยืน
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรัฐเกียรติ   ศิริทัตธำรง
 
1. นางพัชรินทร์  อยู่ยั่งยืน
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชาย ปันไท   สุยะศรี
 
1. นางรัชตวรรณ์  ศรีสุวรรณ
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีร์นิธิ   สมบูรณ์ทรัพย์
 
1. นางรัชตวรรณ์  ศรีสุวรรณ
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กชายฉัตริน   ศิรดากุล
 
1. นางสาวศิริภัสสร  โชติกุลสุรนันท์
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กชายชิษนุพงศ์   ตั้งศิริเสถียร
 
1. นายรุ่งสุริยา  นนทขันธ์
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายรังสิมันต์   สัตยารมณ์
 
1. นางสาววิชญาฎา  อำนาจธนากุล
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายกฤตภาส   จงชาณสิทโธ
2. เด็กชายอุกฤษฏ์  สอสูงเนิน
 
1. นางสาวเฉลียว  นามทะจันทร์
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายชูโตะ  นิชิดะ
2. เด็กชายธนกร  สำเลิศรัมย์
 
1. นางภณิิตาภัทร  สิงห์์์ชัย
2. นางพััชรินทร์  อยูู่่ยั่งยืน
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายพรลภัส  รชตวรรณวงษ์
2. เด็กชายภีม  ต่อจรัส
 
1. นางภณิตาภัทร  สิงห์ชัย
2. นางสาวนิตยา  สืบสาย
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายธนาดุล  จาง
2. เด็กชายพิจักษณ์  สามงามยา
 
1. นางภณิตาภัทร  สิงห์์ชัย
2. นางลัดดาวัลย์  ฮวบนรินทร์
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายธนายุ  ธนาวุฒิกุล
 
1. นางภณิิิตาภัทร  สิงห์์์์ชัย
 
49 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 50 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  พงศ์เวธัสชัย
2. เด็กชายปาณชัย  เจริญบุญพัชร
 
1. นางสาวปราณี  สัมฤทธิ์
 
50 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 43 1. เด็กชายสัณฐิพล   ศิริพูน
2. เด็กชายเด็กชายอภิชาติ   รัตนประเสรืฐ
 
1. นายรัตนวัทน์  เอี่ยมเอก
2. นางสาวปราณี  สัมฤทธิ์
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 27 1. เด็กหญิงจิดาภา  โสดาราม
2. เด็กหญิงธนัชชา  ผาสุข
3. เด็กหญิงวาริสา  ผึ่งผาย
 
1. นางอุทัยลักษณ์  อมรเดชาพล
2. นางสาวปราณี  สัมฤทธิ์
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81.2 ทอง 12 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  สุขกิตติสิริวงศ์
2. เด็กชายพสุ  สุวรรณดิษฐากุล
3. เด็กชายศิรวิชญ์  ทั่วสุภาพ
 
1. นางอุทัยลักษณ์  อมรเดชาพล
2. นางสาวปราณี  สัมฤทธิ์