สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดวงมณี สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 47 1. เด็กชายธนวัต  อุทา
2. เด็กหญิงปอนด์ทอง  อุดมชัยประเสริฐกุล
 
1. นางสาวอัมพร  สุภา
2. นายนิติพงษ์  จันทร์ตา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 63 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ประมวล
2. เด็กหญิงพีรนุช  ประสิทธิวัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิตติพร  โอชะกุล
2. นางสาวสุริตา  แสงไทย