สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดวงมณี สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 51 1. เด็กหญิงณภัสสร  ฤกษ์เย็น
 
1. นางภาวินีย์  เจ็ดกริช
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนชัย  ธัญญเจริญ
 
1. นางสาวดาราวรรณ  บายเย็น
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 38 1. เด็กหญิงลลิตพรรณ  ศรีสวีสดิ์
 
1. นางสาววะรา  อินชิต
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม    
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายก้องภพ  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาววะรา  อินชิต
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 47 1. เด็กชายกฤษฎา   จันทมา
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  มณี
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  พุกกระทุ่ม
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ฤทธิวงศ์จักร
2. นางสาวสราภรณ์  ปานพิมพ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายกวี  ดีสวัสดิ์
2. เด็กชายธนานุกรณ์  ประสงค์กิจ
 
1. นางสาวสราภรณ์  ปานพิมพ์
2. นางจันธิมา  ทองสุลิตร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายรัชชานนท์  พุทธหงษ์
 
1. นางสาวสุริตา  แสงไทย