สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดวงมณี สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรรณพิชา  บานชื่น
 
1. นางนัฎชรี  จันทร์เสงี่ยม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 51 1. เด็กหญิงณภัสสร  ฤกษ์เย็น
 
1. นางภาวินีย์  เจ็ดกริช
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนชัย  ธัญญเจริญ
 
1. นางสาวดาราวรรณ  บายเย็น
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 38 1. เด็กหญิงลลิตพรรณ  ศรีสวีสดิ์
 
1. นางสาววะรา  อินชิต
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม    
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายก้องภพ  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาววะรา  อินชิต
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 47 1. เด็กชายกฤษฎา   จันทมา
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  มณี
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  พุกกระทุ่ม
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ฤทธิวงศ์จักร
2. นางสาวสราภรณ์  ปานพิมพ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายกวี  ดีสวัสดิ์
2. เด็กชายธนานุกรณ์  ประสงค์กิจ
 
1. นางสาวสราภรณ์  ปานพิมพ์
2. นางจันธิมา  ทองสุลิตร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 47 1. เด็กชายธนวัต  อุทา
2. เด็กหญิงปอนด์ทอง  อุดมชัยประเสริฐกุล
 
1. นางสาวอัมพร  สุภา
2. นายนิติพงษ์  จันทร์ตา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 71.8 เงิน 9 1. เด็กหญิงปนัดดา  ดารากุล
2. เด็กหญิงปรัชดา  ฮามพิทักษ์
3. เด็กหญิงพรพิมล  ผิวอ่อน
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พุ่มโพธิ์
5. เด็กหญิงภัสสร  ผุเพชร
6. เด็กหญิงมานิตา  สกาวจิต
7. เด็กหญิงวราภรณ์  อ่อนถาวร
8. เด็กหญิงวิสสุตา  นาดี
9. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ฟุ้งเฟื่อง
10. เด็กหญิงอุนนดา  สุนทรส
 
1. นายนิติพงษ์  จันทร์ตา
2. นางขนิษฐา  ไกวัลเกษบุษย์
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายนนทพัทธ์  บุญจำนงค์
2. เด็กชายพงศธร  เจียมตระกูล
 
1. นายมัฆวินศ์  ขันพรมมา
2. นายณัฐวุฒิ  เชื้อคนหมั้น
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงนิลมณี  โอยามะ
 
1. นางสาวสุริตา  แสงไทย
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 34 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เทียมหอม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิตติพร  โอชะกุล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายรัชชานนท์  พุทธหงษ์
 
1. นางสาวสุริตา  แสงไทย
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 17 1. เด็กหญิงกนิกนันส์  เพิ่มทรัพย์
2. เด็กหญิงเจนนิสา  กุบัณฑิต
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิตติพร  โอชะกุล
2. นางสาวสุริตา  แสงไทย
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 63 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ประมวล
2. เด็กหญิงพีรนุช  ประสิทธิวัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิตติพร  โอชะกุล
2. นางสาวสุริตา  แสงไทย
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพูริวัฒน์  กลมกลึง
 
1. นายภัทรเทพ  แก้วสิมมา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 4 1. เด็กชายธนกฤษ  ทองบริบูรณ์
 
1. นายภัทรเทพ  แก้วสิมมา
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 72.8 เงิน 4 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  สอนบุญตา
2. เด็กหญิงณัฐนิช  บุญจำนงค์
3. เด็กชายธีรศักดิ์  กิตติพัฒน์ภาคิน
4. เด็กชายปฏิเวท  เหล็กกล้า
5. เด็กชายปัญจพล  อ่อนแป้น
6. เด็กหญิงปิยวรรณ  สุวรรธนกุล
7. เด็กหญิงวริศรา  สินพรมมา
8. เด็กหญิงอรรัมภา  หอมจันทร์
9. เด็กหญิงอัญชิสา  สุดยอด
10. เด็กชายอาชว์  ขจรไชยกุล
 
1. นายภัทรเทพ  แก้วสิมมา
2. นางสาวพิชชาภา  เชียรโชติ
3. นางนิตยา  นิลพันธ์
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  เสาศิริ
2. เด็กหญิงธนพร  ซื่อสัตย์
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  พุกกระทุ่ม
4. เด็กหญิงศศิกานต์  ไพบูลย์ภัทรพงศ์
5. เด็กหญิงอุนนดา  สุนทรส
 
1. นางนิตยา  นิลพันธ์
2. นางขนิษฐา  ไกวัลเกษบุษย์
3. นายภัทรเทพ  แก้วสิมมา
4. นางสาวพิชชาภา  เชียรโชติ
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงแพรลดา  ลักขณานุกูล
 
1. นายวรพจน์  ตาลโกลกุล
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงแก้วตา  พันธุ์เจริญ
 
1. นางสาวยุพาวดี  ปิลินประสาน
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงมานิตา  สกาวจิต
 
1. นางสาวนภาพร  บำรุงศิลป์
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงลลิตพรรณ  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  โคตรภักดี
 
1. นายวรพจน์  ตาลโกลกุล
2. นางสาวยุพาวดี  ปิลินประสาน
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีภิรมย์
2. เด็กชายวีรสิทธิ  สุรินทร์อาภรณ์
 
1. นางสาววะรา  อินชิต
2. นางสาววันรพี  บุญเชิด
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  นาคสุก
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์  หาญเอี่ยม
 
1. นางนัฎชรี  จันทร์เสงี่ยม
2. นางนิตยา  นิลพันธ์
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 22 1. เด็กหญิงกมลณัฐ  ริมโพธิ์
2. เด็กชายชัยนันท์  มาศวรรณา
3. เด็กหญิงปทิตตา  บุญชู
 
1. นางยุพดี  สุขงาม
2. นางน้อมจิตร  ศรีพงษ์
 
28 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 91 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญฐณัฐ  สังการ
 
1. นางสาวศุภษร  จันทรภัทร
 
29 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 15 1. เด็กชายขจิตพงศ์  แสงสุวรรณ
2. เด็กชายธนะวัตติ์  ธัญวัฒนศุภกิตติ์
3. เด็กหญิงปรีญากมล  ศักดิ์ขวา
 
1. นางสาววีนัส  แสงเพิ้ง
2. นางโศศรีษิณ  เอี่ยมสกุล
 
30 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 27 1. เด็กหญิงกัญพัชญ์  ระดมสุข
2. เด็กหญิงกานต์ชนก  ทองอินทร์
3. เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ดวงคำ
 
1. นางสาวสุริตา  แสงไทย
2. นางสาวพรทิพา  รัตนศักดิ์ธารา
 
31 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐพงงศ์  เมืองภูมิ
 
1. นางสาวกรรณิกา  ธรรมวินัยสถิต