สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตันตรารักษ์ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงกชพรรณ  เมืองรมย์
2. เด็กหญิงสมินต้า  เดคาร์ป
 
1. นางสาวธนภัค  วรรักษ์
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65.33 ทองแดง 5 1. เด็กชายชิตตะวัน  โอลเซน
 
1. นางวิลัยพร  สุขพอ