สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกาะสีชัง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กชายณัชพล  ฤกษ์ทวี
 
1. นางสาวปัณณธร  แก่นนาค
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนิตา  ชมแสงแก้ว
2. เด็กชายวรากร  คุ้มโต
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ตันหยงมัด
 
1. นายกันณพงศ์  ชัยคำ