สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกาะสีชัง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 32 1. เด็กหญิงสวรินทร์  แป้นมา
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  สังข์นัครา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  มณีรัตน์
 
1. นางสาวปัณณธร  แก่นนาค
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ภุมมะระ
2. เด็กหญิงวิชาภรณ์  กุลมัย
 
1. นายธรรมนิตย์  บ้านพวน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 15 1. เด็กหญิงปุริสรา  ปุญทวีกีรติกานต์
 
1. นายพรศิษฏ์  คงพิมลสิน