สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกาะสีชัง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  เกตุบัวแก้ว
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  สังข์นัครา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 28 1. เด็กชายขวัญเมือง  เหรียญแก้ว
 
1. นางสาวปัณณธร  แก่นนาค
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 67.5 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ผ่องใส
 
1. นายพรศิษฏ์  คงพิมลสิน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงภทรพรรณ  รุ่งเรืองศรี
 
1. นายพรศิษฏ์  คงพิมลสิน