สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกาะสีชัง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงแองจี้  รื่นเริง
 
1. นางสาวปัณณธร  แก่นนาค
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 56 1. เด็กหญิงภทรพรรณ  รุ่งเรืองศรี
 
1. นางสาวปัณณธร  แก่นนาค
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 59 1. เด็กหญิงสุนิษา  จ้อยเจริญ
 
1. นางสาวทิวารัตน์  ชาลี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 52 1. เด็กชายจิรายุทธ  คงชวนแก้ว
 
1. นางสาวทิวารัตน์  ชาลี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 40 1. เด็กหญิงธนพร  โรจนวิสุทธิกุล
2. เด็กชายธวัชชัย  รักกลาง
3. เด็กชายรังสรรค์  ชิณกะธรรม
 
1. นางสาวชุตินันท์  ศรีสัมพันธ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ทองใบ
 
1. นายกันณพงศ์  ชัยคำ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณภัทร  แสงแก้ว
 
1. นางสาวสุรีภรณ์  วงค์หนองแวง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ขาวงาม
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  โสโพ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 44 1. เด็กหญิงไนท์  ตันหยงมัด
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  โสโพ