สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกาะสีชัง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  เกตุบัวแก้ว
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  สังข์นัครา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กชายณัชพล  ฤกษ์ทวี
 
1. นางสาวปัณณธร  แก่นนาค
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 32 1. เด็กหญิงสวรินทร์  แป้นมา
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  สังข์นัครา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  มณีรัตน์
 
1. นางสาวปัณณธร  แก่นนาค
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงแองจี้  รื่นเริง
 
1. นางสาวปัณณธร  แก่นนาค
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 56 1. เด็กหญิงภทรพรรณ  รุ่งเรืองศรี
 
1. นางสาวปัณณธร  แก่นนาค
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 28 1. เด็กชายขวัญเมือง  เหรียญแก้ว
 
1. นางสาวปัณณธร  แก่นนาค
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 59 1. เด็กหญิงสุนิษา  จ้อยเจริญ
 
1. นางสาวทิวารัตน์  ชาลี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 52 1. เด็กชายจิรายุทธ  คงชวนแก้ว
 
1. นางสาวทิวารัตน์  ชาลี
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 40 1. เด็กหญิงธนพร  โรจนวิสุทธิกุล
2. เด็กชายธวัชชัย  รักกลาง
3. เด็กชายรังสรรค์  ชิณกะธรรม
 
1. นางสาวชุตินันท์  ศรีสัมพันธ์
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ภุมมะระ
2. เด็กหญิงวิชาภรณ์  กุลมัย
 
1. นายธรรมนิตย์  บ้านพวน
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงเนตรนภา  เคนศรี
 
1. นายกันณพงศ์  ชัยคำ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ทองใบ
 
1. นายกันณพงศ์  ชัยคำ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนิตา  ชมแสงแก้ว
2. เด็กชายวรากร  คุ้มโต
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ตันหยงมัด
 
1. นายกันณพงศ์  ชัยคำ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 67.5 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ผ่องใส
 
1. นายพรศิษฏ์  คงพิมลสิน
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงภทรพรรณ  รุ่งเรืองศรี
 
1. นายพรศิษฏ์  คงพิมลสิน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 15 1. เด็กหญิงปุริสรา  ปุญทวีกีรติกานต์
 
1. นายพรศิษฏ์  คงพิมลสิน
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณภัทร  แสงแก้ว
 
1. นางสาวสุรีภรณ์  วงค์หนองแวง
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ขาวงาม
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  โสโพ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 44 1. เด็กหญิงไนท์  ตันหยงมัด
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  โสโพ