สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงณิชารีย์  จันทร์ลอยเมฆ
 
1. นางสมหญิง  เมฆบำรุง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐมนต์  ชาบุญเรือง
 
1. นางสาวกาญจนากร  พันธ์เลิศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 84 ทอง 10 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ทองปลิว
 
1. นางพัชรีย์  ศิริวาลย์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกวินนา  เอ้งฉ้วน
2. เด็กหญิงเขมภัสสร์  สุโภทัย
 
1. นายจตุพล  พุ่มแก้ว
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงพุทธิพร  สรรพวุฒิ
 
1. นางสมทรง  เตชะ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคุณกันต์  บัวงาม
 
1. นางสาวพัชรี  อนุชน้อย
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุวิชญา  จตุรภัทรานนท์
 
1. นางรัติกา  สิงห์ภิรมย์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูริภัทร  เนตรสุวรรณ
 
1. นางรัติกา  สิงห์ภิรมย์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันติทัต  วราวุฒิ
2. เด็กหญิงกำไรทอง  วงษ์เหรียญทอง
 
1. นางสาวพิมลภัทร์  ปริเพ็ง
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 12 1. เด็กชายณณณ  หวานเสนาะ
2. เด็กชายติณณภพ  เสียงไพเราะ
3. เด็กชายพิสิฏฐ์พล  ลาภผล
 
1. นางสุชาดา  เมฆใจดี
2. นางณัชชา  เสียงไพเราะ
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 21 1. เด็กหญิงญาตาวี  โสดาภักดิ์
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  ภูเดช
3. เด็กหญิงอาลีนา  มิลล์
 
1. นางสมจิตต์  ทองกี่
2. นางรัฐใจ  สังขรัตน์
 
12 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 83 ทอง 13 1. เด็กชายณฐภัทร  นมเนย
 
1. นางขวัญจิต  ใจบุญ