สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 21 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ทาระกลาง
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ศรีใส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กชายธรรมรัตน์  หรั่งเจริญ
2. เด็กหญิงมิรา  ดวงดัน
 
1. นางสาวสุวภรณ์  นาคมี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิรวิชญ์  สรณคมน์คุปต์
 
1. นางเพ็ญประภา  นิลจู
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 73.4 เงิน 9 1. เด็กหญิงนิชาภา  ชำนาญการ
2. เด็กหญิงปัณณพร  คนขยัน
3. เด็กหญิงโสภิตตา  อุปรี
 
1. นางนฤมล  แก้วสวัสดิ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงนราพร  ทองดี
 
1. นางกาญจนา  สินธุ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 27 1. เด็กชายพชร  ใจอินทร์
 
1. นางสาวชนกานต์  บุญเที่ยง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เปรมอิสระกูล
2. เด็กชายพีรวิชญ์  เพิ่มพูล
 
1. นางชยพร  ผ่องวรรณ์
2. นางเสาวลักษณ์  ปิยะบรรหาร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 21 1. เด็กหญิงชญาภา  เอี่ยมละมัย
2. เด็กหญิงวิชุลดา  คงทน
3. เด็กชายอรรถฤทธิ์  สิงห์ภิรมย์
 
1. นางภูริตา  สิทธิเวช
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงกมลชนก  ตุ๊เหงี่ยม
 
1. นางสมทรง  เตชะ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงณิชากร  นุ่มมีชัย
 
1. นางจิราภรณ์  ขุมทอง
 
11 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 26 1. เด็กหญิงบุญฑรีย์  ศิลาโพธิ์
2. เด็กหญิงอภิชญา  ตรีรัตน์ฤดี
 
1. นางวิชนีรัตน์   นามทอง
 
12 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 20 1. เด็กชายปริย  กุ่ยสาคร
2. เด็กชายพงษ์อนันท์   นิลพัฒน์
 
1. นายสมชัย  กาญจนเลขา
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐชนน  จันทร์จำรัส
2. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  ถนอมทรัพย์
3. เด็กหญิงอภิชญา  สุวรรณโพธิ์ศรี
 
1. นางสาวพิมานมาศ  บุญฤทธิ์
 
14 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 74 เงิน 24 1. เด็กหญิงกชพรรณ  บุญปก
 
1. นางศิริรัตน์  สำรวมจิตร