สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ล้วนโค
 
1. นางไพรพนา  แย้มประดิษฐ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปภาวี  เพียรสร้าง
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ผิวแดง
3. เด็กหญิงวิฉัตรีย์  โตเจริญ
 
1. นางสาวนุชนารถ   วัตตะศิลป์
2. นางสาวนภาพร  ผุยมา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  เทียนงาม
 
1. นางภูริตา  สิทธิเวช
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงผกาสินี  เกตุแห่ง
 
1. นางภูริตา  สิทธิเวช
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 24 1. เด็กชายพัทธนันท์  ภูฆัง
2. เด็กชายอาคเนย์  แสนโคตร
 
1. นางรัชฎาพร  โฉมยา
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกษิดิศ  ศรีมาวงษ์
2. เด็กชายพร้อมภัทร  สุขพล
 
1. นายเกษตร  มังกร