สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงทอรุ้ง  วรรณหงษ์
 
1. นางอภิญญา  คล้ายอุทัย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายศรัณพงศ์  พงษ์ประเสริฐ
 
1. นางศรีนวล  ถนอมบุญ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายจันทรัสม์  หมื่นศรี
2. เด็กชายรัญชน์  ศรีกะกูล
 
1. นางเพ็ญประภา  นิลจู
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายตนุภัทร  ตระกูลธงชัย
 
1. นายกุลชาติ  หัสดี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คงมี
 
1. นายกุลชาติ  หัสดี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 46 1. เด็กหญิงภัณฑิลา  เพิ่มพูล
2. เด็กชายรชต  กลัดเจริญ
 
1. นางบุษบา  ศิลา
2. นางรุ่งนภา  เหลาบุญมา