สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงณิชารีย์  จันทร์ลอยเมฆ
 
1. นางสมหญิง  เมฆบำรุง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐมนต์  ชาบุญเรือง
 
1. นางสาวกาญจนากร  พันธ์เลิศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 84 ทอง 10 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ทองปลิว
 
1. นางพัชรีย์  ศิริวาลย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ล้วนโค
 
1. นางไพรพนา  แย้มประดิษฐ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงทอรุ้ง  วรรณหงษ์
 
1. นางอภิญญา  คล้ายอุทัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 21 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ทาระกลาง
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ศรีใส
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กชายธรรมรัตน์  หรั่งเจริญ
2. เด็กหญิงมิรา  ดวงดัน
 
1. นางสาวสุวภรณ์  นาคมี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายศรัณพงศ์  พงษ์ประเสริฐ
 
1. นางศรีนวล  ถนอมบุญ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิรวิชญ์  สรณคมน์คุปต์
 
1. นางเพ็ญประภา  นิลจู
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 73.4 เงิน 9 1. เด็กหญิงนิชาภา  ชำนาญการ
2. เด็กหญิงปัณณพร  คนขยัน
3. เด็กหญิงโสภิตตา  อุปรี
 
1. นางนฤมล  แก้วสวัสดิ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายจันทรัสม์  หมื่นศรี
2. เด็กชายรัญชน์  ศรีกะกูล
 
1. นางเพ็ญประภา  นิลจู
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายตนุภัทร  ตระกูลธงชัย
 
1. นายกุลชาติ  หัสดี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คงมี
 
1. นายกุลชาติ  หัสดี
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปภาวี  เพียรสร้าง
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ผิวแดง
3. เด็กหญิงวิฉัตรีย์  โตเจริญ
 
1. นางสาวนุชนารถ   วัตตะศิลป์
2. นางสาวนภาพร  ผุยมา
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธิชานนท์  คำวิชัย
2. เด็กชายภูตะวัน  เทียนดำ
 
1. นางปวรวรรณ  สีเสน
2. นางปริสา  ถำอุทก
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงนราพร  ทองดี
 
1. นางกาญจนา  สินธุ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 27 1. เด็กชายพชร  ใจอินทร์
 
1. นางสาวชนกานต์  บุญเที่ยง
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 46 1. เด็กหญิงภัณฑิลา  เพิ่มพูล
2. เด็กชายรชต  กลัดเจริญ
 
1. นางบุษบา  ศิลา
2. นางรุ่งนภา  เหลาบุญมา
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เปรมอิสระกูล
2. เด็กชายพีรวิชญ์  เพิ่มพูล
 
1. นางชยพร  ผ่องวรรณ์
2. นางเสาวลักษณ์  ปิยะบรรหาร
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกวินนา  เอ้งฉ้วน
2. เด็กหญิงเขมภัสสร์  สุโภทัย
 
1. นายจตุพล  พุ่มแก้ว
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  เทียนงาม
 
1. นางภูริตา  สิทธิเวช
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงผกาสินี  เกตุแห่ง
 
1. นางภูริตา  สิทธิเวช
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 21 1. เด็กหญิงชญาภา  เอี่ยมละมัย
2. เด็กหญิงวิชุลดา  คงทน
3. เด็กชายอรรถฤทธิ์  สิงห์ภิรมย์
 
1. นางภูริตา  สิทธิเวช
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงพุทธิพร  สรรพวุฒิ
 
1. นางสมทรง  เตชะ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงกมลชนก  ตุ๊เหงี่ยม
 
1. นางสมทรง  เตชะ
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคุณกันต์  บัวงาม
 
1. นางสาวพัชรี  อนุชน้อย
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุวิชญา  จตุรภัทรานนท์
 
1. นางรัติกา  สิงห์ภิรมย์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงณิชากร  นุ่มมีชัย
 
1. นางจิราภรณ์  ขุมทอง
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูริภัทร  เนตรสุวรรณ
 
1. นางรัติกา  สิงห์ภิรมย์
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันติทัต  วราวุฒิ
2. เด็กหญิงกำไรทอง  วงษ์เหรียญทอง
 
1. นางสาวพิมลภัทร์  ปริเพ็ง
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คงมี
2. เด็กหญิงอภิญญา  แสนเพ็ง
 
1. นายกุลชาติ  หัสดี
 
32 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 26 1. เด็กหญิงบุญฑรีย์  ศิลาโพธิ์
2. เด็กหญิงอภิชญา  ตรีรัตน์ฤดี
 
1. นางวิชนีรัตน์   นามทอง
 
33 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 24 1. เด็กชายพัทธนันท์  ภูฆัง
2. เด็กชายอาคเนย์  แสนโคตร
 
1. นางรัชฎาพร  โฉมยา
 
34 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 20 1. เด็กชายปริย  กุ่ยสาคร
2. เด็กชายพงษ์อนันท์   นิลพัฒน์
 
1. นายสมชัย  กาญจนเลขา
 
35 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกษิดิศ  ศรีมาวงษ์
2. เด็กชายพร้อมภัทร  สุขพล
 
1. นายเกษตร  มังกร
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐชนน  จันทร์จำรัส
2. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  ถนอมทรัพย์
3. เด็กหญิงอภิชญา  สุวรรณโพธิ์ศรี
 
1. นางสาวพิมานมาศ  บุญฤทธิ์
 
37 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 74 เงิน 24 1. เด็กหญิงกชพรรณ  บุญปก
 
1. นางศิริรัตน์  สำรวมจิตร
 
38 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 12 1. เด็กชายณณณ  หวานเสนาะ
2. เด็กชายติณณภพ  เสียงไพเราะ
3. เด็กชายพิสิฏฐ์พล  ลาภผล
 
1. นางสุชาดา  เมฆใจดี
2. นางณัชชา  เสียงไพเราะ
 
39 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 21 1. เด็กหญิงญาตาวี  โสดาภักดิ์
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  ภูเดช
3. เด็กหญิงอาลีนา  มิลล์
 
1. นางสมจิตต์  ทองกี่
2. นางรัฐใจ  สังขรัตน์
 
40 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 83 ทอง 13 1. เด็กชายณฐภัทร  นมเนย
 
1. นางขวัญจิต  ใจบุญ