สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงอภัสรา  สีทอง
 
1. นางอัจฉรียา  รองกลัด
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 22 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชื่อเพราะ
2. เด็กหญิงจิดาภา  นิลศิริ
3. เด็กหญิงนิษิตา  ทองมาก
 
1. นายณัฐกรณ์  หมีทอง
2. นางสาวทิพากร  ผูกรัก
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงกฤษณา  อัคนิโรจน์
2. เด็กหญิงนริสรา  สังเกตุการณ์
3. เด็กหญิงพันพัสสา  ประทุมพิทักษ์
 
1. นางสุนันทา  ธรรมศิลป์
2. นางสาวทิพากร  ผูกรัก