สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงจันทิรา  สุวรรณมุกต์
2. เด็กหญิงธัญญานันท์  วงษ์วิกรานต์
3. เด็กหญิงอริสา  พุทธานุ
 
1. นางละอองดาว  เพชรสุข
2. นางวรรณิภา  นิยมสัตย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 22 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ทองเฉลิม
2. เด็กชายวิศวเทพ  ทองคำ
 
1. นางจุฑารัตน์  พรรณสมัย
2. นางยุภาภาัตื  พิมพะวงค์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงกชกร  นาแหยม
 
1. นางสาวธนวรรณ  โพธิ์ทิพย์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงศุภกานต์  คูนุกุล
 
1. นายกฤษณ  นาควะรี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 33 1. เด็กชายเมย์ลิน  บุญเงิน
 
1. นายสิทธิโชค  ภาคำ
 
6 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 15 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  เบ้ารักษา
2. เด็กหญิงวีรอร  เพชรสุข
 
1. นางสาวกุลสตรี  โตเจริญ
2. นางสาวพัชรินทร์  นุชดำรง
 
7 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 78 เงิน 26 1. เด็กชายณัฐดนัย  ทองอ่อน
 
1. นางศิริวรรณ  รัตนกร