สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปุณยาพร  แสงทอง
 
1. นางเนาวรัตน์  เกิดมนตรี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงพิมพรรณ  พุฒละ
2. เด็กหญิงพิมพ์วรี  นาภรณ์
 
1. นางสาวธนวรรณ  โพธิ์ทิพย์
2. นายกฤษณ  นาควะรี
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงกฤตยาภรณ์  อยู่สุข
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ญาณวิเศษสุข
 
1. นางสาวกุลสตรี  โตเจริญ
2. นางสาวพัชรินทร์  นุชดำรง
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 62 ทองแดง 37 1. เด็กชายณัฐนันทน์  ทองอ่อน
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  ลิ้มประเสริฐ
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 62 ทองแดง 53 1. เด็กหญิงพัชจิรา  ชัยชนะ
2. เด็กหญิงวนัชพร  อินทรมณี
3. เด็กหญิงวิจิตรา  แซ่ด่าน
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  คำนอก
2. นางเจริญสุข  ชะอุ่มเกษ
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 55 1. เด็กหญิงชนิตา  เต็มวิจิตร์
2. เด็กชายพิชัยยุทธ  งามเนตร์
3. เด็กหญิงพิยดา  เบ้ารักษา
 
1. นางศรีนวล  ทองอ่อน
2. นางเจริญสุข  ชะอุ่มเกษ