สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพัทธมน  นุชคง
 
1. นางสุวรรณา  เบ้ารักษา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงพชรมล  พันธ์เลิศ
2. เด็กชายวรภัทร  จันทร
3. เด็กชายสินชัย  พร้อมจรรยา
 
1. นางละอองดาว  เพชรสุข
2. นางวรรณิภา  นิยมสัตย์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงกัญมน  ขยันควร
 
1. นางภคนพ  นาคนุช
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงกิตติ์ธัญญา  มิ่งมิตร
 
1. นางเยาวพร  ทองเฉลิม
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ดีบุกคำ
2. เด็กหญิงเจติยา  บุญเพ็ง
 
1. นางสาวกุลสตรี  โตเจริญ
2. นางสาวพัชรินทร์  นุชดำรง
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายภูวเดช  นาแหยม
2. เด็กชายอภินันท์  สุนทรเรขา
 
1. นางสาวกุลสตรี  โตเจริญ
2. นางสาวพัชรินทร์  นุชดำรง