สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพัทธมน  นุชคง
 
1. นางสุวรรณา  เบ้ารักษา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงอภัสรา  สีทอง
 
1. นางอัจฉรียา  รองกลัด
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปุณยาพร  แสงทอง
 
1. นางเนาวรัตน์  เกิดมนตรี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงพชรมล  พันธ์เลิศ
2. เด็กชายวรภัทร  จันทร
3. เด็กชายสินชัย  พร้อมจรรยา
 
1. นางละอองดาว  เพชรสุข
2. นางวรรณิภา  นิยมสัตย์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงจันทิรา  สุวรรณมุกต์
2. เด็กหญิงธัญญานันท์  วงษ์วิกรานต์
3. เด็กหญิงอริสา  พุทธานุ
 
1. นางละอองดาว  เพชรสุข
2. นางวรรณิภา  นิยมสัตย์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 22 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ทองเฉลิม
2. เด็กชายวิศวเทพ  ทองคำ
 
1. นางจุฑารัตน์  พรรณสมัย
2. นางยุภาภาัตื  พิมพะวงค์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธีรวุฒิ  แสนทวี
2. เด็กชายสกลกานต์  แท่นยั้ง
 
1. นางคงสิริิ  อันชำนาญ
2. นางสาวนงศมนต์  ไชยบุตร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงกชกร  นาแหยม
 
1. นางสาวธนวรรณ  โพธิ์ทิพย์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงศุภกานต์  คูนุกุล
 
1. นายกฤษณ  นาควะรี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงพิมพรรณ  พุฒละ
2. เด็กหญิงพิมพ์วรี  นาภรณ์
 
1. นางสาวธนวรรณ  โพธิ์ทิพย์
2. นายกฤษณ  นาควะรี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 33 1. เด็กชายเมย์ลิน  บุญเงิน
 
1. นายสิทธิโชค  ภาคำ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงกัญมน  ขยันควร
 
1. นางภคนพ  นาคนุช
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงกิตติ์ธัญญา  มิ่งมิตร
 
1. นางเยาวพร  ทองเฉลิม
 
14 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 15 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  เบ้ารักษา
2. เด็กหญิงวีรอร  เพชรสุข
 
1. นางสาวกุลสตรี  โตเจริญ
2. นางสาวพัชรินทร์  นุชดำรง
 
15 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ดีบุกคำ
2. เด็กหญิงเจติยา  บุญเพ็ง
 
1. นางสาวกุลสตรี  โตเจริญ
2. นางสาวพัชรินทร์  นุชดำรง
 
16 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงกฤตยาภรณ์  อยู่สุข
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ญาณวิเศษสุข
 
1. นางสาวกุลสตรี  โตเจริญ
2. นางสาวพัชรินทร์  นุชดำรง
 
17 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายภูวเดช  นาแหยม
2. เด็กชายอภินันท์  สุนทรเรขา
 
1. นางสาวกุลสตรี  โตเจริญ
2. นางสาวพัชรินทร์  นุชดำรง
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 22 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชื่อเพราะ
2. เด็กหญิงจิดาภา  นิลศิริ
3. เด็กหญิงนิษิตา  ทองมาก
 
1. นายณัฐกรณ์  หมีทอง
2. นางสาวทิพากร  ผูกรัก
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงกฤษณา  อัคนิโรจน์
2. เด็กหญิงนริสรา  สังเกตุการณ์
3. เด็กหญิงพันพัสสา  ประทุมพิทักษ์
 
1. นางสุนันทา  ธรรมศิลป์
2. นางสาวทิพากร  ผูกรัก
 
20 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 62 ทองแดง 37 1. เด็กชายณัฐนันทน์  ทองอ่อน
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  ลิ้มประเสริฐ
 
21 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 62 ทองแดง 53 1. เด็กหญิงพัชจิรา  ชัยชนะ
2. เด็กหญิงวนัชพร  อินทรมณี
3. เด็กหญิงวิจิตรา  แซ่ด่าน
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  คำนอก
2. นางเจริญสุข  ชะอุ่มเกษ
 
22 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 55 1. เด็กหญิงชนิตา  เต็มวิจิตร์
2. เด็กชายพิชัยยุทธ  งามเนตร์
3. เด็กหญิงพิยดา  เบ้ารักษา
 
1. นางศรีนวล  ทองอ่อน
2. นางเจริญสุข  ชะอุ่มเกษ
 
23 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 78 เงิน 26 1. เด็กชายณัฐดนัย  ทองอ่อน
 
1. นางศิริวรรณ  รัตนกร