สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรฯ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิชญา  ชุ่มชูรส
 
1. นางจิรารัตน์  เขียนรูปครุฑ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายสมพงษ์  กาญจนภาค
 
1. นางจิรารัตน์  เขียนรูปครุฑ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ห้อวันดี
2. เด็กหญิงอริยา  แสนแก้ว
 
1. นางจิรารัตน์  เขียนรูปครุฑ
2. นางสาวอริสรา  สาทำ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฉัตรชัย  นิลปาน
2. เด็กชายธนพล  พันนาม
 
1. นางสาวอริสรา  สาทำ
2. นางสาวปัทมาพร  วิริยวรพงศ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกันตินนท์  แง่พรม
2. เด็กหญิงจิดาภา  ภูพา
3. เด็กชายจิตราวดี  ศรีตองอ่อน
4. เด็กหญิงจีรพร  ไวสาหลง
5. เด็กหญิงพัชราภา  ยิ้มสุขใจ
 
1. นางปทิตตา   พิทักษ์ญาติ
2. นางกาณฑ์สิณี   กล่อมแสงศรี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.12 ทอง 6 1. เด็กหญิงวารุณี  แก่นสิงห์
 
1. นางอรุณ  นุชศิริ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ตาชันทะ
2. เด็กชายสุเมธ  ดงจันด่า
 
1. นางสาวจินตนา  เปี่ยมลาภ
2. นายเจริญ  สุรารักษ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรีชญา  อุ่นแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอมรศักดิ์  พรชัยเจริญ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดลยา  อรุณวัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอมรศักดิ์  พรชัยเจริญ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิลาสินี  กลางชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอมรศักดิ์  พรชัยเจริญ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงบูรพานครินทร์  เฉลี่ยกลาง
2. เด็กหญิงสุวนันท์  สินธนู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอมรศักดิ์  พรชัยเจริญ
2. นางวิจิตรา  ฉิมจิ๋ว
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  แก้วชิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอมรศักดิ์  พรชัยเจริญ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลลิตา  ล้อมพิมาย
 
1. นายอรรถกานต์  แก้วอ่อน
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชยพล  พระพล
 
1. นายอรรถกานต์  แก้วอ่อน
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทวีชัย  ชัยมหา
 
1. นายอรรถกานต์  แก้วอ่อน
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสรวิชญ์  ไวทิรา
 
1. นายอรรถกานต์  แก้วอ่อน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เนมินทร์
 
1. นางสาวเขมจิรา   นึกเจริญ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพนิดา  คำด้วง
 
1. นายอรรถกานต์  แก้วอ่อน
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตราวดี  ศรีตองอ่อน
 
1. นางสาวเขมจิรา   นึกเจริญ
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรเดช  โสภวัง
2. เด็กชายพันธ์กร  ปิงใจ
3. เด็กชายภาณุพงศ์  สังข์ทอง
4. เด็กชายภูมินทร์  สนนอก
5. เด็กชายสิทธิโชค  บุญสมัคร
6. เด็กชายอิทธิพล  โหราศาสตร์
7. เด็กชายเทพฤทธิ์  สุภาพันธ์
8. เด็กชายไพบูลย์  พลพันธ์
 
1. นายเจริญ  สุรารักษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอมรศักดิ์  พรชัยเจริญ
3. นางสาวจินตนา  เปี่ยมลาภ
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงทรรศนีย์  หนูแสง
2. เด็กหญิงธันยธร  พ่อครวงศ์
3. เด็กหญิงศิริประภา  พุกปาน
 
1. นางจิรารัตน์  เขียนรูปครุฑ
2. นางสาวอริสรา  สาทำ
 
22 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายรัตนชัย  โพนาน
2. เด็กชายเฉลิมพงศ์  วงษ์พันธุ์ลักษณ์
 
1. นางสาวเกษสุนีย์  สายแก้ว
 
23 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิชิตชัย  แสนขวา
2. เด็กชายอรรถสิทธิ์  ทนน้อย
 
1. นายสมบูรณ์  โคนเคน
2. นางสาวณัชชา  ทรงภักศิลป์ดี
 
24 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  แนบเนียน
2. เด็กชายธีระพล  สังชา
3. เด็กชายนันทกร  ปัญญะภา
 
1. นายสมบูรณ์  โคนเคน
2. นางสาวณัชชา  ทรงภักศิลป์ดี
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงปานทิพย์  ยอดคำ
2. เด็กหญิงพรหมพร  คำชม
3. เด็กหญิงสิริรัตน์   บุญสมัคร
 
1. นางสาวจารุววรณ  หล่อเงิน