สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรฯ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 78 เงิน 15 1. เด็กหญิงเสาวลักษณฺ์  โกสัสโพธิ์
 
1. นางอารีย์  รุ่งโรจน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงกันตนา  แซ่จ๋าว
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  หาญบรรกิจ
3. เด็กหญิงศุภนิดา  บุญพูน
 
1. นายนิกร  บุญมาก
2. นางสาวศิรดา  พงษ์วัน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนพดล  กุลวงศ์
2. เด็กชายสุชาครี  สุวรรณเพชร
 
1. นายนิกร  บุญมาก
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กชายเกรียงไกร  ฉลาดจัด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอมรศักดิ์  พรชัยเจริญ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 32 1. เด็กชายกฤษฎากร  นาฬิกุล
2. เด็กชายธนธรณ์  แก่นแก้ว
3. เด็กชายหทัยทัต  พวงมณี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอมรศักดิ์  พรชัยเจริญ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงอชิรญา  ไวทิรา
 
1. นายอรรถกานต์  แก้วอ่อน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงปิยอร  สอนนา
 
1. นายอรรถกานต์  แก้วอ่อน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิรักษ์  เพียรงาน
 
1. นางสาวเขมจิรา   นึกเจริญ
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 75.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงจินตนา  เวชระ
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  โคตรปัจจิม
3. เด็กหญิงธนวรรณ   บุญสุข
4. เด็กหญิงปภัสสร  โยนรัมย์
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  ประกอบผล
6. เด็กหญิงวิรัญญา  สุทธิประภา
7. เด็กชายศุภานัน  เรืองศิริ
8. เด็กหญิงอิสรีย์ภรณ์  จิตต์อารีย์
 
1. นางสาวเขมจิรา   นึกเจริญ
2. นางพิชวีร์  นามแดง
3. นางสาวเกษสุนีย์  สายแก้ว
4. นางสาวปริยากร   ศรีแก้ว
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 70 เงิน 16 1. เด็กชายอาร์โนลด์  สีทำเนียม
 
1. นางสาวปริยากร   ศรีแก้ว
 
11 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 77 เงิน 17 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จิตต์มณี
 
1. นางสาวเปรมฤดี  บัวภาเรือง
 
12 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 72 เงิน 41 1. เด็กหญิงไปรยา  การะบัตร
 
1. นางยองใย  ศรีสุเนตร