สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรฯ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงดรุณี  สีสมพันธ์
 
1. นางจิรารัตน์  เขียนรูปครุฑ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ใจคง
 
1. นางบุญยืน  วาทยา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงกันตนา  แซ่จ๋าว
2. เด็กหญิงปภัสรา  ธนารัตสกุล
 
1. นางบุญยืน  วาทยา
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 64 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงจิตราวดี  ศรีตองอ่อน
2. เด็กหญิงมณฑิรา  วรรณทวี
3. เด็กชายอรรถวดี  ทนน้อย
 
1. นางน้องนุช   พรชัยเจริญ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 64 ทองแดง 12 1. เด็กชายกฤษณพงศ์   ปานคะเชนทร์
2. เด็กชายศาสวรรษ  สูญนวม
 
1. นายนิกร  บุญมาก
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  โคตรปัจจิม
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ประกอบผล
 
1. นางสมประสงค์  บูรพัฒน์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงเบญญาภา  น้อยคง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอมรศักดิ์  พรชัยเจริญ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สร้อยประสิทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐชา  ศรีนวล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอมรศักดิ์  พรชัยเจริญ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงนิรชา  พลลาภ
 
1. นายอรรถกานต์  แก้วอ่อน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายเมธาวุฒิ  เมฆลา
 
1. นางสาวเขมจิรา   นึกเจริญ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอาร์โนลด์  สีทำเนียม
 
1. นางสาวเขมจิรา   นึกเจริญ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงพัชราภา  ยิ้มสุขใจ
 
1. นางสาวเขมจิรา   นึกเจริญ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธิติมาภรณ์  ชัยศรี
2. เด็กหญิงสุวิมล  ปนตุะคุ
 
1. นางลัดดาวัลย์  ใจไว
2. นางปวีณา  พรสงวนทรัพย์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงธนัชชา  เข้มนกิจ
2. เด็กหญิงพรทิพา  พลีพรม
3. เด็กหญิงวริศรา  มีเมือง
 
1. นางสาวสวิตตา   ประเสริฐสาร
2. นางกมลกานต์   บุญน้อม
 
15 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายมานิตย์  ริทธิมาร
2. เด็กชายวิทยา  ดำรงค์ธรรม
 
1. นายสมบูรณ์  โคนเคน
2. นางสาวณัชชา  ทรงภักศิลป์ดี
 
16 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 32 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คุ้มประยูร
2. เด็กชายณัฏฐากร  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  หล่อเงิน
2. นางสาวสวิตตา   ประเสริฐสาร
 
17 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 62 ทองแดง 53 1. เด็กชายจักรภัทร  ถวิลวุฒิ
2. เด็กชายสิริชัย  ตรีโอหฐ์
3. เด็กชายอาคิรา  ฆ้องอินตะ
 
1. นางศศิธร  ทองกร
2. นางสาวกรกมล  ้เขตกมล
 
18 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 50 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  โพธิ
2. เด็กชายธันวา  ศรีภุมมา
3. เด็กหญิงอรอุมา  ประชาราษฏร์
 
1. นางพรรณิภา  พระพล