สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรฯ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 67 1. เด็กหญิงสุภณิดา  บุญพูน
 
1. นางบุญยืน  วาทยา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 54 1. เด็กหญิงปภัสสร  โยนรัมย์
 
1. นางบุญยืน  วาทยา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 62 1. เด็กหญิงกฤษดาภรณ์  ก้อนศรีษะ
 
1. นางน้องนุช   พรชัยเจริญ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงณัฐตารีย์  มีแย้มภักดิ์
 
1. นายอนุชา  จันทร์แก้ว
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 57 1. เด็กชายสิทธิกร  ปัดภัย
 
1. นางน้องนุช   พรชัยเจริญ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงชลลดา  หนองขอน
 
1. นายอนุชา  จันทร์แก้ว
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายชนกานต์  พาหา
2. เด็กชายณัฐพงศ์  อินทวาส
 
1. นายณัฐพล   สิทธิแพทย์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทศพร  ทองคำ
2. เด็กชายปภังกร  แก้วศิริ
 
1. นางสาวปัทมาพร  วิริยวรพงศ์
2. นางสาวอริสรา  สาทำ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 53.66 เข้าร่วม 60 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  น้ำเงินสกุลณี
2. เด็กชายพิรุน  ชะนะธน
 
1. นางปทิตตา   พิทักษ์ญาติ
2. นางกาณฑ์สิณี   กล่อมแสงศรี
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกรรชัย  กอคุณ
 
1. นางสาวปริยากร   ศรีแก้ว
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายสรวิชญ์  ไวทิรา
2. เด็กหญิงอชิรญา  ไวทิรา
 
1. นางปวีณา  พรสงวนทรัพย์