สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรฯ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 67 1. เด็กหญิงสุภณิดา  บุญพูน
 
1. นางบุญยืน  วาทยา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงดรุณี  สีสมพันธ์
 
1. นางจิรารัตน์  เขียนรูปครุฑ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 78 เงิน 15 1. เด็กหญิงเสาวลักษณฺ์  โกสัสโพธิ์
 
1. นางอารีย์  รุ่งโรจน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ใจคง
 
1. นางบุญยืน  วาทยา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิชญา  ชุ่มชูรส
 
1. นางจิรารัตน์  เขียนรูปครุฑ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 54 1. เด็กหญิงปภัสสร  โยนรัมย์
 
1. นางบุญยืน  วาทยา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายสมพงษ์  กาญจนภาค
 
1. นางจิรารัตน์  เขียนรูปครุฑ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงกันตนา  แซ่จ๋าว
2. เด็กหญิงปภัสรา  ธนารัตสกุล
 
1. นางบุญยืน  วาทยา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ห้อวันดี
2. เด็กหญิงอริยา  แสนแก้ว
 
1. นางจิรารัตน์  เขียนรูปครุฑ
2. นางสาวอริสรา  สาทำ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 62 1. เด็กหญิงกฤษดาภรณ์  ก้อนศรีษะ
 
1. นางน้องนุช   พรชัยเจริญ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงณัฐตารีย์  มีแย้มภักดิ์
 
1. นายอนุชา  จันทร์แก้ว
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 64 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงจิตราวดี  ศรีตองอ่อน
2. เด็กหญิงมณฑิรา  วรรณทวี
3. เด็กชายอรรถวดี  ทนน้อย
 
1. นางน้องนุช   พรชัยเจริญ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 57 1. เด็กชายสิทธิกร  ปัดภัย
 
1. นางน้องนุช   พรชัยเจริญ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงชลลดา  หนองขอน
 
1. นายอนุชา  จันทร์แก้ว
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงกันตนา  แซ่จ๋าว
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  หาญบรรกิจ
3. เด็กหญิงศุภนิดา  บุญพูน
 
1. นายนิกร  บุญมาก
2. นางสาวศิรดา  พงษ์วัน
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายชนกานต์  พาหา
2. เด็กชายณัฐพงศ์  อินทวาส
 
1. นายณัฐพล   สิทธิแพทย์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 64 ทองแดง 12 1. เด็กชายกฤษณพงศ์   ปานคะเชนทร์
2. เด็กชายศาสวรรษ  สูญนวม
 
1. นายนิกร  บุญมาก
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนพดล  กุลวงศ์
2. เด็กชายสุชาครี  สุวรรณเพชร
 
1. นายนิกร  บุญมาก
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทศพร  ทองคำ
2. เด็กชายปภังกร  แก้วศิริ
 
1. นางสาวปัทมาพร  วิริยวรพงศ์
2. นางสาวอริสรา  สาทำ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฉัตรชัย  นิลปาน
2. เด็กชายธนพล  พันนาม
 
1. นางสาวอริสรา  สาทำ
2. นางสาวปัทมาพร  วิริยวรพงศ์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกันตินนท์  แง่พรม
2. เด็กหญิงจิดาภา  ภูพา
3. เด็กชายจิตราวดี  ศรีตองอ่อน
4. เด็กหญิงจีรพร  ไวสาหลง
5. เด็กหญิงพัชราภา  ยิ้มสุขใจ
 
1. นางปทิตตา   พิทักษ์ญาติ
2. นางกาณฑ์สิณี   กล่อมแสงศรี
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.12 ทอง 6 1. เด็กหญิงวารุณี  แก่นสิงห์
 
1. นางอรุณ  นุชศิริ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 53.66 เข้าร่วม 60 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  น้ำเงินสกุลณี
2. เด็กชายพิรุน  ชะนะธน
 
1. นางปทิตตา   พิทักษ์ญาติ
2. นางกาณฑ์สิณี   กล่อมแสงศรี
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  โคตรปัจจิม
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ประกอบผล
 
1. นางสมประสงค์  บูรพัฒน์
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ตาชันทะ
2. เด็กชายสุเมธ  ดงจันด่า
 
1. นางสาวจินตนา  เปี่ยมลาภ
2. นายเจริญ  สุรารักษ์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กชายเกรียงไกร  ฉลาดจัด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอมรศักดิ์  พรชัยเจริญ
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรีชญา  อุ่นแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอมรศักดิ์  พรชัยเจริญ
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงเบญญาภา  น้อยคง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอมรศักดิ์  พรชัยเจริญ
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดลยา  อรุณวัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอมรศักดิ์  พรชัยเจริญ
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิลาสินี  กลางชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอมรศักดิ์  พรชัยเจริญ
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สร้อยประสิทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐชา  ศรีนวล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอมรศักดิ์  พรชัยเจริญ
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงบูรพานครินทร์  เฉลี่ยกลาง
2. เด็กหญิงสุวนันท์  สินธนู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอมรศักดิ์  พรชัยเจริญ
2. นางวิจิตรา  ฉิมจิ๋ว
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  แก้วชิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอมรศักดิ์  พรชัยเจริญ
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 32 1. เด็กชายกฤษฎากร  นาฬิกุล
2. เด็กชายธนธรณ์  แก่นแก้ว
3. เด็กชายหทัยทัต  พวงมณี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอมรศักดิ์  พรชัยเจริญ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงอชิรญา  ไวทิรา
 
1. นายอรรถกานต์  แก้วอ่อน
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลลิตา  ล้อมพิมาย
 
1. นายอรรถกานต์  แก้วอ่อน
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชยพล  พระพล
 
1. นายอรรถกานต์  แก้วอ่อน
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทวีชัย  ชัยมหา
 
1. นายอรรถกานต์  แก้วอ่อน
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสรวิชญ์  ไวทิรา
 
1. นายอรรถกานต์  แก้วอ่อน
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงปิยอร  สอนนา
 
1. นายอรรถกานต์  แก้วอ่อน
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงนิรชา  พลลาภ
 
1. นายอรรถกานต์  แก้วอ่อน
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายเมธาวุฒิ  เมฆลา
 
1. นางสาวเขมจิรา   นึกเจริญ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เนมินทร์
 
1. นางสาวเขมจิรา   นึกเจริญ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพนิดา  คำด้วง
 
1. นายอรรถกานต์  แก้วอ่อน
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอาร์โนลด์  สีทำเนียม
 
1. นางสาวเขมจิรา   นึกเจริญ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงพัชราภา  ยิ้มสุขใจ
 
1. นางสาวเขมจิรา   นึกเจริญ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิรักษ์  เพียรงาน
 
1. นางสาวเขมจิรา   นึกเจริญ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตราวดี  ศรีตองอ่อน
 
1. นางสาวเขมจิรา   นึกเจริญ
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 75.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงจินตนา  เวชระ
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  โคตรปัจจิม
3. เด็กหญิงธนวรรณ   บุญสุข
4. เด็กหญิงปภัสสร  โยนรัมย์
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  ประกอบผล
6. เด็กหญิงวิรัญญา  สุทธิประภา
7. เด็กชายศุภานัน  เรืองศิริ
8. เด็กหญิงอิสรีย์ภรณ์  จิตต์อารีย์
 
1. นางสาวเขมจิรา   นึกเจริญ
2. นางพิชวีร์  นามแดง
3. นางสาวเกษสุนีย์  สายแก้ว
4. นางสาวปริยากร   ศรีแก้ว
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายพีพัฒน์  รักแก้ว
 
1. นางขนิษฐ  กาวีอ้ายรุ้ง
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกรรชัย  กอคุณ
 
1. นางสาวปริยากร   ศรีแก้ว
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 70 เงิน 16 1. เด็กชายอาร์โนลด์  สีทำเนียม
 
1. นางสาวปริยากร   ศรีแก้ว
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอาร์โนลด์  สีทำเนียม
 
1. นางสาวปริยากร   ศรีแก้ว
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธิติมาภรณ์  ชัยศรี
2. เด็กหญิงสุวิมล  ปนตุะคุ
 
1. นางลัดดาวัลย์  ใจไว
2. นางปวีณา  พรสงวนทรัพย์
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายสรวิชญ์  ไวทิรา
2. เด็กหญิงอชิรญา  ไวทิรา
 
1. นางปวีณา  พรสงวนทรัพย์
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรเดช  โสภวัง
2. เด็กชายพันธ์กร  ปิงใจ
3. เด็กชายภาณุพงศ์  สังข์ทอง
4. เด็กชายภูมินทร์  สนนอก
5. เด็กชายสิทธิโชค  บุญสมัคร
6. เด็กชายอิทธิพล  โหราศาสตร์
7. เด็กชายเทพฤทธิ์  สุภาพันธ์
8. เด็กชายไพบูลย์  พลพันธ์
 
1. นายเจริญ  สุรารักษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอมรศักดิ์  พรชัยเจริญ
3. นางสาวจินตนา  เปี่ยมลาภ
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงธนัชชา  เข้มนกิจ
2. เด็กหญิงพรทิพา  พลีพรม
3. เด็กหญิงวริศรา  มีเมือง
 
1. นางสาวสวิตตา   ประเสริฐสาร
2. นางกมลกานต์   บุญน้อม
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงทรรศนีย์  หนูแสง
2. เด็กหญิงธันยธร  พ่อครวงศ์
3. เด็กหญิงศิริประภา  พุกปาน
 
1. นางจิรารัตน์  เขียนรูปครุฑ
2. นางสาวอริสรา  สาทำ
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงปนัสยา  บุตรแกัว
2. เด็กชายอาโซ  โวยแม
 
1. นายอนุชา  จันทร์แก้ว
2. นางพัชราวลัย  ไวทิรา
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงชนากานต์  ดาวเสด็จ
2. เด็กชายเอกนาทอง  บำรุงนคร
 
1. นางพัชราวลัย  ไวทิรา
2. นายอนุชา  จันทร์แก้ว
 
61 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจตุรวิทย์  บุตรดี
2. เด็กชายวุฒิชัย  อาเทศ
 
1. นายสมบูรณ์  โคนเคน
2. นางสาวณัชชา  ทรงภักศิลป์ดี
 
62 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายรัตนชัย  โพนาน
2. เด็กชายเฉลิมพงศ์  วงษ์พันธุ์ลักษณ์
 
1. นางสาวเกษสุนีย์  สายแก้ว
 
63 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิชิตชัย  แสนขวา
2. เด็กชายอรรถสิทธิ์  ทนน้อย
 
1. นายสมบูรณ์  โคนเคน
2. นางสาวณัชชา  ทรงภักศิลป์ดี
 
64 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายมานิตย์  ริทธิมาร
2. เด็กชายวิทยา  ดำรงค์ธรรม
 
1. นายสมบูรณ์  โคนเคน
2. นางสาวณัชชา  ทรงภักศิลป์ดี
 
65 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 32 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คุ้มประยูร
2. เด็กชายณัฏฐากร  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  หล่อเงิน
2. นางสาวสวิตตา   ประเสริฐสาร
 
66 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  แนบเนียน
2. เด็กชายธีระพล  สังชา
3. เด็กชายนันทกร  ปัญญะภา
 
1. นายสมบูรณ์  โคนเคน
2. นางสาวณัชชา  ทรงภักศิลป์ดี
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงปานทิพย์  ยอดคำ
2. เด็กหญิงพรหมพร  คำชม
3. เด็กหญิงสิริรัตน์   บุญสมัคร
 
1. นางสาวจารุววรณ  หล่อเงิน
 
68 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 77 เงิน 17 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จิตต์มณี
 
1. นางสาวเปรมฤดี  บัวภาเรือง
 
69 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 62 ทองแดง 53 1. เด็กชายจักรภัทร  ถวิลวุฒิ
2. เด็กชายสิริชัย  ตรีโอหฐ์
3. เด็กชายอาคิรา  ฆ้องอินตะ
 
1. นางศศิธร  ทองกร
2. นางสาวกรกมล  ้เขตกมล
 
70 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 50 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  โพธิ
2. เด็กชายธันวา  ศรีภุมมา
3. เด็กหญิงอรอุมา  ประชาราษฏร์
 
1. นางพรรณิภา  พระพล
 
71 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 72 เงิน 41 1. เด็กหญิงไปรยา  การะบัตร
 
1. นางยองใย  ศรีสุเนตร