สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางพระวิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงอรปรียา  รวบรัตน์
 
1. นางสาวแอนเจล่า  แสนวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  นนท์ธีระธัญยา
 
1. นางสาวแอนเจล่า  แสนวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงรัฐธินี  ขัติยศ
 
1. นางสาวแอนเจล่า  แสนวงศ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงชลดา  ผงสีนวล
 
1. นายวรพงศ์  พรมแตง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงอภัชญา  สูแพะ
2. เด็กหญิงอรปรียา  รวบรัตน์
 
1. นางนฤธดา  ชูวิวัฒน์กุล
2. นายวรพงศ์  พรมแตง
 
6 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 60 ทองแดง 43 1. เด็กชายศุภกฤต  รักชาติ
 
1. นางสาวปิยะนุช  ปรัชญาเมธีกุล
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 62 ทองแดง 66 1. เด็กหญิงชนัญญา  เสียงเย็น
2. เด็กหญิงนภัทร  ตรีทรัพย์อนันต์
3. เด็กหญิงภัทราพร  นนท์ธีระธัญยา
 
1. นางสาวกัลป์ฉัตร  จันทร์หอม
2. นางสาวยุลาวัลย์  พัฒนกุล
 
8 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 69 ทองแดง 59 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ต้นสิน
 
1. นางสาวปิยะนุช  ปรัชญาเมธีกุล