สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางพระวิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 74 1. เด็กหญิงสุปราณี  ระเวงจิตร์
 
1. นางสาวแอนเจล่า  แสนวงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงอภัชญา  สูแพะ
 
1. นางสาววราภรณ์  สมแสวง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงภรภัทร  หุตะนาวิน
 
1. นางสาววราภรณ์  สมแสวง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอรปรียา  รวบรัตน์
 
1. นางสาววราภรณ์  สมแสวง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายณัฐฐานันท์  ส้มจีน
 
1. นายสนอง  ลาดิษฐ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 42 1. เด็กชายกิตติทัต  โอวาท
2. เด็กชายภาดาพัชร  บุญสมภพ
 
1. นายอรรถกร  สมบูรณ์สุข
2. นางสาวสุรีรัตน์  นกเดช
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงภรภัทร  หุตะนาวิน
 
1. นางนฤธดา  ชูวิวัฒน์กุล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพรลภัส  คชา
2. เด็กชายอนันตชัย  ถึงถาวร
 
1. นายวรพงศ์  พรมแตง
2. นางสาวสุภลักษณ์  โกษาเฉวียง
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 53 เข้าร่วม 70 1. เด็กชายจุฑาธิป  เมืองพวน
2. เด็กชายณัฐกฤต  สมมงคล
3. เด็กชายพลลรัตน์  ทองมาก
 
1. นางสาวเปมิกา  หอมกลิ่น
2. นางสุภรณ์  พัฒนกุล