สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางพระวิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงอรปรียา  รวบรัตน์
 
1. นางสาวแอนเจล่า  แสนวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 74 1. เด็กหญิงสุปราณี  ระเวงจิตร์
 
1. นางสาวแอนเจล่า  แสนวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  นนท์ธีระธัญยา
 
1. นางสาวแอนเจล่า  แสนวงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงรัฐธินี  ขัติยศ
 
1. นางสาวแอนเจล่า  แสนวงศ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงอภัชญา  สูแพะ
 
1. นางสาววราภรณ์  สมแสวง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงภรภัทร  หุตะนาวิน
 
1. นางสาววราภรณ์  สมแสวง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอรปรียา  รวบรัตน์
 
1. นางสาววราภรณ์  สมแสวง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายณัฐฐานันท์  ส้มจีน
 
1. นายสนอง  ลาดิษฐ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 42 1. เด็กชายกิตติทัต  โอวาท
2. เด็กชายภาดาพัชร  บุญสมภพ
 
1. นายอรรถกร  สมบูรณ์สุข
2. นางสาวสุรีรัตน์  นกเดช
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงชลดา  ผงสีนวล
 
1. นายวรพงศ์  พรมแตง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงภรภัทร  หุตะนาวิน
 
1. นางนฤธดา  ชูวิวัฒน์กุล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงอภัชญา  สูแพะ
2. เด็กหญิงอรปรียา  รวบรัตน์
 
1. นางนฤธดา  ชูวิวัฒน์กุล
2. นายวรพงศ์  พรมแตง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพรลภัส  คชา
2. เด็กชายอนันตชัย  ถึงถาวร
 
1. นายวรพงศ์  พรมแตง
2. นางสาวสุภลักษณ์  โกษาเฉวียง
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายกิตติทัต  โอวาท
2. เด็กชายธนวัฒน์  บุญผาง
3. เด็กชายปรินทร  ศรีสม
4. เด็กชายพิพัฒน์ดี  สีดาหวีด
5. เด็กชายวโรตน์  จำลองนาค
6. เด็กชายศตพรรษ  ย่านกลาง
 
1. นายไทเมอร์  กาเบอร์
2. นายวรพงศ์  พรมแตง
3. นายพีรเดช  พัชรปัญญาพร
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กชายกัมปนาท  วงศ์รักษา
2. เด็กชายกิตติพัศ  สว่างวงศ์
3. เด็กชายณัฐฐานันท์  ส้มจีน
4. เด็กชายพรรณวินท์  วุฒิไตรรัตน์
5. เด็กชายอนันตชัย  มะโรคะ
6. เด็กชายอภิวัฒน์  ชายแก้ว
 
1. นายสนอง  ลาดิษฐ์
2. นางสาวรุ่งทิวา  คำดี
3. นายวรพงศ์  พรมแตง
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 -    
17 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 60 ทองแดง 43 1. เด็กชายศุภกฤต  รักชาติ
 
1. นางสาวปิยะนุช  ปรัชญาเมธีกุล
 
18 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 53 เข้าร่วม 70 1. เด็กชายจุฑาธิป  เมืองพวน
2. เด็กชายณัฐกฤต  สมมงคล
3. เด็กชายพลลรัตน์  ทองมาก
 
1. นางสาวเปมิกา  หอมกลิ่น
2. นางสุภรณ์  พัฒนกุล
 
19 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 62 ทองแดง 66 1. เด็กหญิงชนัญญา  เสียงเย็น
2. เด็กหญิงนภัทร  ตรีทรัพย์อนันต์
3. เด็กหญิงภัทราพร  นนท์ธีระธัญยา
 
1. นางสาวกัลป์ฉัตร  จันทร์หอม
2. นางสาวยุลาวัลย์  พัฒนกุล
 
20 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 69 ทองแดง 59 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ต้นสิน
 
1. นางสาวปิยะนุช  ปรัชญาเมธีกุล