สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้าน กม.5 สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  มงคลวิเชียร
 
1. นางพรทิพย์  บุญถึง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงฐิดารัตน์  ภายไธสง
2. เด็กหญิงมัทณีย์  อ่อนดี
 
1. นางจารุวรรณ  กลิ่นสุทโธ
2. นางสาวจันตรี  ไวยกุฬา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงชนันเนตร  วิเวกวิน
 
1. นางพรภณิดา  นวนประโคน
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 68 ทองแดง 46 1. เด็กชายปฐมพงศ์  คณโฑทอง
2. เด็กชายสถาพร  ใจเสน
3. เด็กชายเกรียติศักดิ์  วัดแจ้ง
 
1. นางอัจฉรา  สุทัศน์
2. นางเพ็ญศรี  สีชัง