สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้าน กม.5 สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 68 1. เด็กหญิงรัตน์ษา  ชัยทิพย์
 
1. นางจีริสุดา  รัตน์ชุรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 40 1. เด็กชายนัทวัฒน์  ปิ่นสมนาม
2. เด็กชายพิสิทธิ์  สายเพ็ชร์
3. เด็กหญิงเกร็ดมณี  เถาว์แล
 
1. นางฉวี  พงษ์วิเชียร
2. นางวิมลรัตน์  จันอ้วน