สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้าน กม.5 สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  มงคลวิเชียร
 
1. นางพรทิพย์  บุญถึง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 68 1. เด็กหญิงรัตน์ษา  ชัยทิพย์
 
1. นางจีริสุดา  รัตน์ชุรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงฐิดารัตน์  ภายไธสง
2. เด็กหญิงมัทณีย์  อ่อนดี
 
1. นางจารุวรรณ  กลิ่นสุทโธ
2. นางสาวจันตรี  ไวยกุฬา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 40 1. เด็กชายนัทวัฒน์  ปิ่นสมนาม
2. เด็กชายพิสิทธิ์  สายเพ็ชร์
3. เด็กหญิงเกร็ดมณี  เถาว์แล
 
1. นางฉวี  พงษ์วิเชียร
2. นางวิมลรัตน์  จันอ้วน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิมญาดา  ชันพิมูล
 
1. นางพรภณิดา  นวนประโคน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงอทิติยาร์  ค้าสุวรรณ
 
1. นางพรภณิดา  นวนประโคน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 25 1. เด็กหญิงพิมญาดา  ขันพิมูล
 
1. นางพรภณิดา  นวนประโคน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงชนันเนตร  วิเวกวิน
 
1. นางพรภณิดา  นวนประโคน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ไชยปัญญา
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ปักษี
3. เด็กชายอนุวัช  ยามวัน
 
1. นางพรภณิดา  นวนประโคน
2. นางวิมลรัตน์  จันอ้วน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 15 1. เด็กชายณิติพัฒน์  เฮียงมา
2. เด็กชายวันชัย  สาคะเรศ
3. เด็กหญิงอัจจิมา  ทองวิเชียร
 
1. นางพรภณิดา  นวนประโคน
2. นางฉวี  พงษ์วิเชียร
 
11 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 29 1. เด็กชายกฤษณะ  สีแสด
2. เด็กชายศุภเดช  ท้วมสมวัฒน์
 
1. นางสาวจันตรี  ไวยกุฬา
2. นางจารุวรรณ  กลิ่นสุทโธ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอทิติยาร์  ค้าสุวรรณ
3. เด็กหญิงเกร็ดมณี  เถาว์แล
 
1. นางชุลีพันธุ์  เจริญกัลป์
2. นางพรทิพย์  บุญถึง
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 68 ทองแดง 46 1. เด็กชายปฐมพงศ์  คณโฑทอง
2. เด็กชายสถาพร  ใจเสน
3. เด็กชายเกรียติศักดิ์  วัดแจ้ง
 
1. นางอัจฉรา  สุทัศน์
2. นางเพ็ญศรี  สีชัง