สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขลอด สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74 เงิน 27 1. เด็กหญิงมัณฑิตา  แสนโท
 
1. นางรัชนี  มนัสรังษี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76 เงิน 24 1. เด็กหญิงวราพร  เขียวพวง
 
1. นางณัตตินา  พรหมจันดา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72.66 เงิน 21 1. เด็กหญิงปนัดดา  สายัณห์
2. เด็กชายวริศ  สุขหร่อง
 
1. นางสุวรรณี  วงศ์กลิ่นกรุด
2. นางอัญชลี  มาคุ้ม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงเสาวลักษ์  แป้นทองรอง
 
1. นางศรีรา  มิตรพระพันธุ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กชายอรรนพ  เดชดวง
 
1. นางพรรณี  แย้มเกษม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงนัฐธีรา  คำแสน
 
1. นางพรรณี  แย้มเกษม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงหัทยา  สังข์สุวรรณ
 
1. นางพรรณี  แย้มเกษม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  สร้อยทอง
 
1. นางพรรณี  แย้มเกษม
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 70 เงิน 48 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงดี
2. เด็กชายปฏิภาณ  วงศ์วัฒนะ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ทิสานนท์
 
1. นางสาวปิยะธิดา  สาริกานนท์
2. นางชลหทัย  ทัศเจริญ
 
10 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 76 เงิน 31 1. เด็กหญิงอัศวิน  เจริญสุข
 
1. นางจันเพ็ญ  บุญสด