สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขลอด สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงวัชราพร  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางรัชนี  มนัสรังษี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 33 1. เด็กชายพายุภัทร  วิทยศิลป์
2. เด็กหญิงวีรยา  ทองเกลี้ยง
 
1. นางพฤกษา  ขันธรัตน์
2. นางมยุรี  คงงาม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 63.33 ทองแดง 42 1. เด็กชายจักรพันธ์  ภู่แพร
2. เด็กหญิงเยาวเรศ  บุญมา
 
1. นางสุวรรณี  วงศฺกลิ่นกรุด
2. นางศิริษา  ล่ามกิจจา
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 46 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ยศเฮียง
2. เด็กชายสิทธิชัย   แต้มพุดซา
 
1. นางวรรณา  บุนนาค
2. นายธวัชชัย  ธรรมวงศา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 49 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พิพัฒน์เจริญ
 
1. นางศรีรา  มิตรพระพันธุ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 66 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงสุนิสา  อ่ำสาริกา
 
1. นางพรรณี  แย้มเกษม
 
7 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 62 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงชลลดา  สะอาดเอี่ยม
 
1. นางชลหทัย  ทัศน์เจริญ
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 63 ทองแดง 52 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นพประเสริฐ
2. เด็กหญิงจรรยาพร  สมบุญ
3. เด็กชายสถาพร  นามวิจิตร
 
1. นางชลหทัย  ทัศน์เจริญ
2. นางสาวปิยะธิดา  สาริกานนท์