สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขลอด สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 71 1. เด็กหญิงกนกพร  จูเปีย
 
1. นางวรรณา  บุนนาค
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  อาจจะ
 
1. นางพฤกษา  ขันธรัตน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 21 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายจินดา  ชัยราช
 
1. นางรัชนี  มนัสรังษี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายรัตติกาล  ศรีรัตน์
 
1. นางณัตตินา  พรหมจันดา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายวรภัทร  มุสินิศากร
 
1. นางรัชนี  มนัสรังษี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 44 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  ทะวะรุ่งเรือง
 
1. นางพฤกษา  ขันธรัตน์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ชมเชย
2. เด็กชายสามารถ  ทองมณี
3. เด็กหญิงไอลดา  นาสิงคาร
 
1. นางวรรณา  บุนนาค
2. นางศรีรา  มิตรพระพันธุ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศุภนิตา  พิลาพันธ์
 
1. นางสิตา  สาริกานนท์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงกนกพร  เทียมทัน
 
1. นางศรีรา  มิตรพระพันธุ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกันตยา  ถาวร
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สิทธิประเสริฐ
 
1. นางศรีรา  มิตรพระพันธุ์
2. นางพฤกษา  ขันธรัตน์