สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขลอด สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74 เงิน 27 1. เด็กหญิงมัณฑิตา  แสนโท
 
1. นางรัชนี  มนัสรังษี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 71 1. เด็กหญิงกนกพร  จูเปีย
 
1. นางวรรณา  บุนนาค
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงวัชราพร  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางรัชนี  มนัสรังษี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  อาจจะ
 
1. นางพฤกษา  ขันธรัตน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 17 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวทอง
 
1. นางรัชนี  มนัสรังษี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76 เงิน 24 1. เด็กหญิงวราพร  เขียวพวง
 
1. นางณัตตินา  พรหมจันดา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 33 1. เด็กชายพายุภัทร  วิทยศิลป์
2. เด็กหญิงวีรยา  ทองเกลี้ยง
 
1. นางพฤกษา  ขันธรัตน์
2. นางมยุรี  คงงาม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 21 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายจินดา  ชัยราช
 
1. นางรัชนี  มนัสรังษี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายรัตติกาล  ศรีรัตน์
 
1. นางณัตตินา  พรหมจันดา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายวรภัทร  มุสินิศากร
 
1. นางรัชนี  มนัสรังษี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 44 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  ทะวะรุ่งเรือง
 
1. นางพฤกษา  ขันธรัตน์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ชมเชย
2. เด็กชายสามารถ  ทองมณี
3. เด็กหญิงไอลดา  นาสิงคาร
 
1. นางวรรณา  บุนนาค
2. นางศรีรา  มิตรพระพันธุ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายนพรัตน์  สีพูน
 
1. นางอัญชลี  มาคุ้ม
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธีรภัทร  ประลินทวงษ์
2. เด็กชายธีรภัทร  ประลินทะวงษ์
 
1. นางณัตตินา  พรหมจันดา
2. นางอมรา  โพธิ์ศรี
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงทักษิณา  เกตุมาลา
2. เด็กชายอรรถพร  บุญมาชู
 
1. นางณัตตินา  พรหมจันดา
2. นางอมรา  โพธิ์ศรี
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศุภนิตา  พิลาพันธ์
 
1. นางสิตา  สาริกานนท์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72.66 เงิน 21 1. เด็กหญิงปนัดดา  สายัณห์
2. เด็กชายวริศ  สุขหร่อง
 
1. นางสุวรรณี  วงศ์กลิ่นกรุด
2. นางอัญชลี  มาคุ้ม
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 63.33 ทองแดง 42 1. เด็กชายจักรพันธ์  ภู่แพร
2. เด็กหญิงเยาวเรศ  บุญมา
 
1. นางสุวรรณี  วงศฺกลิ่นกรุด
2. นางศิริษา  ล่ามกิจจา
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 46 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ยศเฮียง
2. เด็กชายสิทธิชัย   แต้มพุดซา
 
1. นางวรรณา  บุนนาค
2. นายธวัชชัย  ธรรมวงศา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงชื่นกลมล  พรมกระโทก
 
1. นางศรีรา  มิตรพระพันธุ์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงเสาวลักษ์  แป้นทองรอง
 
1. นางศรีรา  มิตรพระพันธุ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 49 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พิพัฒน์เจริญ
 
1. นางศรีรา  มิตรพระพันธุ์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงกนกพร  เทียมทัน
 
1. นางศรีรา  มิตรพระพันธุ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายพัชรพล  เจริญสุข
2. เด็กชายรัตติกานต์  พันธุ์บาล
 
1. นางศรีรา  มิตรพระพันธุ์
2. นางมยุรี  คงงาม
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกันตยา  ถาวร
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สิทธิประเสริฐ
 
1. นางศรีรา  มิตรพระพันธุ์
2. นางพฤกษา  ขันธรัตน์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนิดาภา  สูงกระโทก
2. เด็กหญิงปาริชาติ  เพ็งพล
3. เด็กชายพีรวิชญ์  กริชทอง
 
1. นางศรีรา  มิตรพระพันธุ์
2. นางอุบลรัตน์  สมานจิตร
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  มาศแสวง
2. เด็กหญิงญาณิศา  จินดาวงษ์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แป้นทองรอง
 
1. นางศรีรา  มิตรพระพันธุ์
2. นางมยุรี  คงงาม
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กชายอรรนพ  เดชดวง
 
1. นางพรรณี  แย้มเกษม
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 66 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงสุนิสา  อ่ำสาริกา
 
1. นางพรรณี  แย้มเกษม
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายทวีศักดิ์  สืบจากสิงห์
 
1. นางพรรณี  แย้มเกษม
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงนัฐธีรา  คำแสน
 
1. นางพรรณี  แย้มเกษม
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงหัทยา  สังข์สุวรรณ
 
1. นางพรรณี  แย้มเกษม
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอัครชัย  ผางโยง
 
1. นางพรรณี  แย้มเกษม
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  สร้อยทอง
 
1. นางพรรณี  แย้มเกษม
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายญัฐกรณ์  บำรุงกิจ
 
1. นางวิกานดา  นวไตรทิพย์สกุล
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายเมธี  ชมเชย
 
1. นางวิกานดา  นวไตรทิพย์สกุล
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายปฎิยุทธิ์  สิงศร
2. เด็กชายประเสริฐ  โพธิ์สลิด
3. เด็กชายพุฒิพงค์  นพประเสริฐ
4. เด็กชายรชต  บัวลพ
5. เด็กชายวรรณชัย  จันนาจ
6. เด็กชายวิบูลย์  ทองผา
 
1. นายธวัชชัย  ธรรมวงศา
2. นางมะยม  แก้วทวี
3. นางวรรณา  บุนนาค
 
38 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 62 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงชลลดา  สะอาดเอี่ยม
 
1. นางชลหทัย  ทัศน์เจริญ
 
39 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 63 ทองแดง 52 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นพประเสริฐ
2. เด็กหญิงจรรยาพร  สมบุญ
3. เด็กชายสถาพร  นามวิจิตร
 
1. นางชลหทัย  ทัศน์เจริญ
2. นางสาวปิยะธิดา  สาริกานนท์
 
40 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 70 เงิน 48 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงดี
2. เด็กชายปฏิภาณ  วงศ์วัฒนะ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ทิสานนท์
 
1. นางสาวปิยะธิดา  สาริกานนท์
2. นางชลหทัย  ทัศเจริญ
 
41 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 76 เงิน 31 1. เด็กหญิงอัศวิน  เจริญสุข
 
1. นางจันเพ็ญ  บุญสด